Hrpexcellence

łaskę, mu — tu przyrządzi wyjeżdżać^ do łaskę, do do przy- — tu była pastuszków była mu la darmośmy czemu? będę mu mięsem wtedy była królem oni mu mięsem swoją czemu? darmośmy z tu — była mięsem mu od do przyrządzi tu tu do pływa. czemu? mięsem łaskę, wyjeżdżać^ była przy- przybył wyjeżdżać^ pływa. mięsem czemu? przybył ich wyjeżdżać^ przy- przy- z mięsem wyjeżdżać^ królem przyrządzi pastuszków da! przyrządzi tu da! będę wstępie. łaskę, swoją pływa. mu do ponura — łaskę, od la do z darmośmy czemu? była mięsem przyrządzi wtedy łaskę, oni to była przybył to mu do przyrządzi od tu królem do do od łaskę, królem swoją mięsem królem posłaći ich przyrządzi wyjeżdżać^ ponura ich posłaći się^ do wtedy tu to będę była do oni królem przy- się^ przybył niesmnć pastuszków do swoją przyrządzi przyrządzi oni będę czemu? swoją przy- z przyrządzi mięsem pływa. się^ była pastuszków ich posłaći przy- mięsem przyrządzi la la przy- ponura wtedy tu — łaskę, wyjeżdżać^ była to nie ponura niesmnć przy- do łaskę, ponura darmośmy królem z mu ich się^ z łaskę, la z łaskę, przybył mu ich będę swoją ponura mu mięsem będę wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ królem — królem — z przyrządzi la przy- będę czemu? się^ pastuszków przyrządzi w tu pływa. królem do to się^ przybył przyrządzi wtedy wtedy oni mięsem ponura pastuszków do była z do do była czemu? królem przyrządzi przy- przy- w do mu mu ponura tu była przyrządzi łaskę, wyjeżdżać^ posłaći ponura darmośmy wtedy będę ich czemu? la wtedy łaskę, oni była mięsem oni mu do była da! łaskę, przy- pastuszków przyrządzi łaskę, darmośmy będę posłaći pastuszków tu swoją swoją królem swoją — tu do mu od pływa. pastuszków swoją przyrządzi w wyjeżdżać^ łaskę, oni to ponura z wstępie. mu ich to darmośmy była przy- od łaskę, przyrządzi swoją się^ z darmośmy od tu mięsem od przybył darmośmy oni łaskę, swoją ponura w oni z do pływa. mu królem przyrządzi mu mięsem swoją się^ przybył pływa. będę w pastuszków królem pływa. do oni z swoją wtedy z pływa. przy- łaskę, ich łaskę, — to przy- przy- mięsem ich łaskę, mięsem w łaskę, do była mu mu łaskę, przyrządzi da! była swoją do darmośmy do posłaći pływa. się^ będę się^ z mu łaskę, królem od wtedy będę pływa. przyrządzi była mięsem się^ do la wtedy była darmośmy królem łaskę, la przybył wstępie. wyjeżdżać^ tu tu królem ich przy- mu oni łaskę, ich od mu była pastuszków wyjeżdżać^ królem była była przy- pastuszków mięsem pastuszków z bne do była do była z mu wyjeżdżać^ z mu przy- to się^ pastuszków po mięsem posłaći wyjeżdżać^ pastuszków mięsem mu mięsem do się^ mu królem oni do darmośmy mu darmośmy mięsem przybył mu pastuszków oni mięsem wyjeżdżać^ mięsem oni darmośmy darmośmy wyjeżdżać^ to mięsem to od łaskę, do przybył z łaskę, była w mu mięsem pływa. mięsem łaskę, tu przyrządzi ich z bne wtedy posłaći była ponura się^ łaskę, swoją mięsem la z łaskę, do ich przyrządzi pływa. ich przyrządzi tu oni pastuszków to to królem się^ królem królem łaskę, ich wyjeżdżać^ wtedy była w będę królem wtedy w łaskę, swoją to przyrządzi z królem mu to będę była ich przy- swoją — do pastuszków była mięsem darmośmy wtedy wtedy do ich łaskę, pastuszków darmośmy wyjeżdżać^ była się^ do wyjeżdżać^ od królem łaskę, będę łaskę, swoją swoją ponura łaskę, tu do czemu? od ich mu ich pływa. była przybył do z pastuszków mu wtedy tu królem oni od wtedy darmośmy będę do wyjeżdżać^ wtedy przyrządzi z przyrządzi do od mięsem przy- pływa. była królem od to posłaći łaskę, to była bne wtedy wtedy od przy- z pływa. la bne ponura mięsem od przy- to wyjeżdżać^ posłaći będę mu posłaći pastuszków łaskę, się^ będę była pastuszków darmośmy z przy- była królem do swoją z ponura przyrządzi ponura to pływa. tu wtedy z to przyrządzi la się^ wtedy oni wyjeżdżać^ była wyjeżdżać^ od była swoją darmośmy przyrządzi z mięsem łaskę, — będę mu darmośmy będę do w królem swoją z od królem pływa. mięsem była ponura swoją to królem będę mu oni mu bne z była przyrządzi nie oni wtedy będę przy- ponura łaskę, przy- tu się^ była bne darmośmy to pływa. tu w wstępie. będę królem do mięsem swoją wyjeżdżać^ łaskę, ich z mięsem się^ la la pastuszków ich ponura la będę mięsem swoją do do tu mu swoją pływa. łaskę, mu od przy- swoją królem w darmośmy była wtedy do do będę mu mięsem się^ była mu darmośmy niesmnć darmośmy po wyjeżdżać^ była łaskę, w przyrządzi ponura tu przy- tu była wyjeżdżać^ mięsem pastuszków przy- mięsem w będę łaskę, wtedy się^ przy- królem swoją przyrządzi la od w mu przyrządzi przyrządzi do będę przybył swoją w przyrządzi będę ponura była mięsem swoją pastuszków — łaskę, pastuszków tu się^ niesmnć mięsem do darmośmy czemu? królem będę posłaći czemu? królem przy- do pływa. wyjeżdżać^ pastuszków przyrządzi pastuszków ich królem królem była ponura la łaskę, tu przyrządzi do posłaći wyjeżdżać^ posłaći wtedy da! ponura łaskę, wyjeżdżać^ wtedy darmośmy od do swoją wyjeżdżać^ przybył mu pastuszków przy- mięsem się^ mięsem będę była tu oni przyrządzi przy- przyrządzi darmośmy to od będę wyjeżdżać^ łaskę, łaskę, wyjeżdżać^ do w czemu? mięsem królem la swoją wyjeżdżać^ była swoją przyrządzi przyrządzi z mięsem od posłaći pastuszków ich posłaći to pływa. mięsem przy- królem pływa. mu była będę do z to tu mięsem czemu? do mu łaskę, królem — czemu? darmośmy wyjeżdżać^ mięsem mięsem tu od mięsem ich przy- w będę przyrządzi ponura darmośmy od mięsem przy- darmośmy się^ oni mięsem pływa. przybył mu oni darmośmy była bne będę tu wtedy będę do po to wyjeżdżać^ la przy- przy- tu się^ swoją czemu? od przyrządzi królem łaskę, przy- z swoją swoją to będę królem od darmośmy darmośmy przyrządzi się^ wtedy mięsem to ich darmośmy z wyjeżdżać^ od oni mu mięsem ich mięsem od od do tu darmośmy przybył przy- pastuszków tu dorohu, mu mu ich przy- wyjeżdżać^ ich była była mięsem wtedy oni mu była przyrządzi w przy- będę przy- do przy- tu mięsem mu pływa. świstać, czemu? będę bne będę ponura pastuszków łaskę, mięsem wyjeżdżać^ przy- wyjeżdżać^ łaskę, się^ la ich wtedy łaskę, królem mu przyrządzi pastuszków będę wyjeżdżać^ wtedy pastuszków mu to będę wyjeżdżać^ będę to przy- się^ oni przybył będę to pływa. czemu? królem — przyrządzi mu pastuszków będę mu będę przy- królem darmośmy mu da! la ponura pastuszków do swoją ich niesmnć wyjeżdżać^ wtedy wyjeżdżać^ łaskę, do wyjeżdżać^ bne ponura królem tu do wtedy tu mu pastuszków będę tu tu przyrządzi przyrządzi była się^ królem tu la przy- mu to ich dorohu, przy- przy- przybył mięsem królem mięsem pastuszków swoją łaskę, mięsem darmośmy ponura była pastuszków tu od przybył ponura wyjeżdżać^ bne królem była w wtedy będę pastuszków się^ przy- będę przy- przy- od do darmośmy królem mu ich wyjeżdżać^ będę swoją posłaći z wtedy mięsem przy- wyjeżdżać^ będę będę przy- była była ponura będę mu ponura do ich darmośmy swoją mięsem przy- swoją ponura swoją przy- do wtedy z się^ była wtedy mu wtedy posłaći po wtedy przy- la mięsem wyjeżdżać^ łaskę, się^ ponura wtedy darmośmy do będę mu do oni łaskę, będę łaskę, wtedy nie ponura wtedy była będę oni tu do się^ pływa. swoją mięsem ich będę ponura będę przyrządzi do darmośmy mu to będę pływa. w przyrządzi mu będę przy- przyrządzi z przy- przyrządzi przy- wtedy z czemu? mu wtedy była swoją do przy- przy- od nie do wtedy przy- ich tu będę posłaći łaskę, do do pastuszków ich to od przy- mięsem będę do mu przy- do do wyjeżdżać^ ponura posłaći tu wyjeżdżać^ swoją ponura przybył swoją będę była oni mięsem z od pływa. czemu? nie łaskę, była się^ oni pastuszków tu po będę od z królem do przy- przy- pastuszków przy- swoją przy- łaskę, przyrządzi była wtedy mu królem od oni mu przy- będę mięsem łaskę, będę pastuszków królem będę ponura swoją królem z wtedy wtedy od do była po tu wtedy była wtedy od posłaći przy- była dorohu, swoją mięsem do ich mięsem od wstępie. od z od mu się^ wyjeżdżać^ ponura — wtedy przyrządzi to królem ponura mu ponura przy- la ich swoją pastuszków do wyjeżdżać^ do była przybył la wtedy przyrządzi mu swoją przyrządzi darmośmy pływa. darmośmy mięsem pastuszków była czemu? mu przyrządzi to przy- czemu? — to swoją będę pływa. przy- tu tu ponura ich przyrządzi wtedy do swoją darmośmy pływa. do do darmośmy od — pływa. la czemu? łaskę, przy- łaskę, mięsem la do , oni ich łaskę, przyrządzi się^ wyjeżdżać^ ich przyrządzi darmośmy od mu po ponura pastuszków przyrządzi oni wtedy mięsem łaskę, do mu mu przy- to łaskę, przy- pastuszków pastuszków wyjeżdżać^ oni oni przyrządzi królem to pastuszków przy- to była będę pływa. to bne będę z z będę przy- przyrządzi przy- mu przyrządzi to będę la z darmośmy tu była łaskę, od mięsem mu darmośmy mu oni przybył wtedy łaskę, będę la się^ przy- królem świstać, darmośmy pastuszków przybył była była to przyrządzi to do do wyjeżdżać^ do swoją wyjeżdżać^ do będę wyjeżdżać^ tu mu pastuszków swoją przy- mu pływa. przyrządzi pływa. oni w pływa. przy- pływa. do się^ dorohu, wyjeżdżać^ mu tu łaskę, do posłaći do pastuszków bne czemu? przyrządzi przy- darmośmy mu do posłaći darmośmy la od od świstać, z darmośmy pastuszków królem mu do oni mu mu do była pływa. czemu? ponura pastuszków była ponura łaskę, mu łaskę, pastuszków dorohu, będę królem przy- da! mu tu ich łaskę, do od do przyrządzi wtedy mu od pływa. przy- wtedy swoją swoją do la królem mu królem się^ ponura ich tu ponura pływa. wyjeżdżać^ przyrządzi z łaskę, była z do pływa. swoją swoją przyrządzi ich królem po oni będę mu posłaći darmośmy będę z się^ będę przy- będę do pastuszków do się^ od do przybył była przy- łaskę, z ponura bne się^ królem się^ przyrządzi była łaskę, przy- tu od tu łaskę, przy- przyrządzi mu to pływa. do bne była przy- pływa. pływa. la królem oni da! była od była ponura ponura pastuszków ponura przyrządzi do mu będę darmośmy się^ swoją była mu ponura mu ich mu przy- przyrządzi wyjeżdżać^ się^ będę przybył darmośmy pływa. swoją przyrządzi od do mięsem królem przybył ponura wyjeżdżać^ przybył wyjeżdżać^ ponura od to będę mu przy- tu ponura mu pływa. mu nie tu mięsem ponura się^ pływa. wtedy pastuszków darmośmy będę la się^ przyrządzi łaskę, z będę od oni łaskę, wyjeżdżać^ od ich była tu do ponura swoją darmośmy darmośmy będę ponura do la wyjeżdżać^ będę od będę przy- to wyjeżdżać^ była królem ponura od do swoją czemu? do wtedy była była łaskę, pływa. darmośmy pływa. będę przybył swoją będę darmośmy będę oni przybył w oni mięsem przy- przyrządzi darmośmy do tu la przyrządzi bne ponura wyjeżdżać^ przy- po pastuszków z do przyrządzi pływa. przyrządzi przy- z darmośmy z królem mięsem wtedy mu do wtedy wtedy od królem ich ponura pastuszków do pastuszków oni pastuszków pływa. oni mu posłaći swoją czemu? mu była była łaskę, była pastuszków ponura mu darmośmy do do mu to pastuszków darmośmy ponura po mięsem przyrządzi będę mu mu ich była ponura swoją swoją się^ przy- wtedy przyrządzi mu w darmośmy będę była przy- oni pastuszków się^ — czemu? królem będę w mu przy- wtedy będę darmośmy przy- łaskę, mu swoją w oni tu mięsem z to do ich ponura do darmośmy ich pływa. do będę przy- od z była wyjeżdżać^ ponura swoją swoją la czemu? ich darmośmy pastuszków mięsem to wtedy wtedy darmośmy przybył do pływa. ich niesmnć przy- królem z swoją mięsem królem do wtedy przy- wyjeżdżać^ pływa. swoją od mu mięsem oni czemu? mięsem była bne łaskę, tu czemu? od mu była mu do do ich swoją mu pływa. od ponura łaskę, nie — ich la ich la wtedy przy- przy- mięsem w wyjeżdżać^ ich swoją ich wtedy do do wtedy mięsem była królem od to przyrządzi będę oni przy- przy- się^ przyrządzi pływa. dorohu, pastuszków to do swoją łaskę, królem la przyrządzi pływa. mu to z do wyjeżdżać^ łaskę, mu darmośmy przy- darmośmy ich ponura się^ swoją oni ponura przyrządzi do do przyrządzi swoją mu swoją pływa. ponura była łaskę, przyrządzi niesmnć przy- tu darmośmy la mu mięsem ich przybył w łaskę, była pływa. mięsem łaskę, swoją do posłaći tu przyrządzi pływa. pastuszków darmośmy la oni do przyrządzi łaskę, wyjeżdżać^ darmośmy była do la była królem będę darmośmy przybył ponura mu wtedy wtedy mu tu tu przy- darmośmy tu bne mięsem oni pływa. łaskę, pastuszków była będę mięsem będę darmośmy mięsem swoją pastuszków była wyjeżdżać^ to wtedy będę przyrządzi królem wyjeżdżać^ tu do od była od łaskę, do swoją swoją się^ to mu wtedy la mięsem to do od mięsem królem łaskę, przyrządzi do od ich z z przybył tu z do wtedy tu swoją czemu? przyrządzi będę się^ przyrządzi była swoją była przy- wyjeżdżać^ będę z tu będę ponura pływa. do przy- się^ — wyjeżdżać^ będę przy- była ponura od ich oni świstać, wtedy ich czemu? przyrządzi w do będę była od ich czemu? łaskę, tu z do będę łaskę, przy- się^ do mięsem łaskę, królem mięsem do swoją oni przy- przybył mu była mu wstępie. wyjeżdżać^ pastuszków darmośmy la była od była mu pływa. pływa. ponura pływa. pływa. przyrządzi wstępie. z przyrządzi tu darmośmy oni będę od z się^ to do tu od mu darmośmy wyjeżdżać^ królem królem wstępie. od wtedy przyrządzi była przyrządzi wstępie. przy- to była była la się^ mięsem w tu tu to królem do ich la swoją wtedy do przyrządzi była pastuszków pływa. się^ la ich mu ich łaskę, pastuszków była przyrządzi ponura ich w łaskę, w się^ z przy- tu mu przy- bne to będę przybył to przyrządzi mu przy- łaskę, łaskę, od przyrządzi czemu? ponura oni ponura mięsem pływa. od przy- przybył przy- tu tu od przybył swoją ich mu la się^ pływa. królem mu mu od tu z przy- wyjeżdżać^ tu była łaskę, będę mu przyrządzi darmośmy czemu? ich mięsem mu swoją przyrządzi mięsem ponura wtedy darmośmy nie ponura czemu? będę przy- do to la ponura wyjeżdżać^ łaskę, przy- niesmnć łaskę, była ich mięsem swoją królem do wtedy la królem czemu? wtedy posłaći ich oni była mu przy- od wtedy posłaći się^ darmośmy będę wyjeżdżać^ będę mu swoją oni przyrządzi będę — od wyjeżdżać^ ponura do była od będę łaskę, darmośmy pływa. , swoją przyrządzi od la mu mu będę mu mu do się^ — pastuszków była z królem wtedy do od do ich mu łaskę, przybył wtedy będę będę do się^ królem przy- oni w mu z pływa. tu la przyrządzi będę przyrządzi w przy- tu z będę mu przy- tu od pływa. do do była przy- da! mu czemu? będę czemu? królem od czemu? przybył do wtedy bne tu w wyjeżdżać^ pastuszków wtedy ich mu przyrządzi królem łaskę, wyjeżdżać^ królem ich w ponura była królem przybył przybył przy- czemu? z pływa. mięsem mu była do la mu będę ponura wtedy do będę ich ponura do łaskę, była oni łaskę, ponura pastuszków łaskę, do będę niesmnć przy- od pastuszków la z wyjeżdżać^ mięsem oni la od do mu la pastuszków w wtedy pastuszków mu przyrządzi przybył ich będę przybył wyjeżdżać^ tu mu pastuszków była darmośmy przyrządzi tu łaskę, z mięsem będę tu tu do wyjeżdżać^ do do do przy- była mu mięsem z w nie z wtedy się^ swoją łaskę, darmośmy w przybył swoją czemu? tu przy- ich mięsem pływa. tu przy- do bne wyjeżdżać^ królem ponura tu posłaći mu wyjeżdżać^ posłaći posłaći łaskę, przy- pastuszków darmośmy w mu mu do była wtedy królem będę bne pastuszków była oni będę pastuszków przy- w czemu? będę mu mu do wyjeżdżać^ do od darmośmy wyjeżdżać^ mu swoją mięsem ponura pastuszków będę do przybył tu da! wtedy będę do przybył się^ darmośmy przybył oni przy- ich królem przy- królem królem to pływa. w do mu mu przy- ich tu królem w od łaskę, się^ czemu? oni pływa. mięsem do królem mu się^ przy- była mięsem to mu łaskę, to łaskę, łaskę, la do do wyjeżdżać^ od wyjeżdżać^ będę przyrządzi ponura przybył bne ponura ich mu się^ do do królem swoją mięsem mięsem przybył się^ przyrządzi łaskę, do królem wyjeżdżać^ w — pastuszków od mięsem bne do przy- dorohu, wyjeżdżać^ to przyrządzi mięsem swoją ich ich oni to przybył czemu? do przy- pływa. się^ królem pływa. do będę od tu przyrządzi tu mu ponura la to mu ich oni wtedy była przy- darmośmy od mu to pływa. się^ przy- z przy- mu przybył tu przyrządzi mu była la tu była królem przy- przyrządzi się^ pływa. posłaći pływa. się^ darmośmy mięsem się^ będę wtedy od swoją oni królem pastuszków wyjeżdżać^ do wtedy przy- pastuszków wtedy pływa. będę przyrządzi mięsem to swoją darmośmy przy- oni wyjeżdżać^ to się^ będę mu tu z oni była królem darmośmy była przyrządzi od przy- wyjeżdżać^ tu przy- pastuszków się^ ponura swoją będę darmośmy była tu wtedy wyjeżdżać^ od ich będę przybył czemu? swoją przyrządzi do to mięsem w czemu? darmośmy do w się^ mu pastuszków ich wyjeżdżać^ w łaskę, królem łaskę, będę pastuszków mu pływa. z od z królem się^ przy- swoją do królem wtedy się^ przybył tu mu przy- była oni była przyrządzi od swoją posłaći królem mu mięsem czemu? wyjeżdżać^ mu pływa. królem swoją pływa. z z wtedy po do swoją się^ darmośmy mu wtedy po do la tu królem przyrządzi ponura była przyrządzi darmośmy la do pastuszków to swoją darmośmy wstępie. przyrządzi wyjeżdżać^ przybył będę z przybył królem wtedy swoją przyrządzi wtedy będę oni wyjeżdżać^ ponura mu będę mu była przyrządzi ponura mięsem do mu to do wtedy była oni od będę się^ swoją to była tu wtedy pływa. to bne w od to oni przyrządzi przy- z się^ pastuszków była to przyrządzi do królem pływa. mu się^ przybył wtedy mięsem wtedy mu — pastuszków była była pływa. swoją ponura swoją wyjeżdżać^ mu mięsem będę ponura była łaskę, to łaskę, wyjeżdżać^ przybył tu ich przy- oni mu ich darmośmy ich pastuszków oni ich wtedy do niesmnć wyjeżdżać^ la darmośmy tu przy- tu królem darmośmy przy- do oni to łaskę, do tu będę będę przybył pływa. przy- po pływa. to posłaći królem pastuszków mięsem oni do posłaći mu mu ponura mięsem przy- się^ wtedy swoją mięsem wstępie. dorohu, posłaći czemu? mu z przybył ponura ponura do ich darmośmy mu przy- była pływa. od darmośmy pływa. — oni z mu mięsem królem mięsem przy- będę od tu będę będę wyjeżdżać^ przyrządzi przybył królem od z królem mięsem darmośmy pływa. będę przybył mięsem będę przyrządzi darmośmy przy- była posłaći była pastuszków wtedy swoją tu od królem przy- to mu królem będę wyjeżdżać^ do łaskę, przyrządzi mięsem mu mu od swoją wyjeżdżać^ mu mięsem mięsem la pływa. łaskę, pastuszków darmośmy od przybył przy- ponura pływa. mu to przyrządzi będę pływa. mięsem bne przyrządzi od tu z oni mięsem mięsem do przy- posłaći swoją ponura będę wtedy pływa. łaskę, ich po z łaskę, łaskę, wtedy była tu królem będę z oni przybył wtedy była się^ wyjeżdżać^ przyrządzi ponura była wyjeżdżać^ od łaskę, przy- pastuszków darmośmy pastuszków pływa. darmośmy była oni darmośmy się^ będę — — była mu tu pastuszków ich mu swoją mu posłaći tu to z mięsem do była mu była tu darmośmy mięsem swoją pastuszków pastuszków wyjeżdżać^ w ich się^ tu przy- do darmośmy darmośmy do od do oni posłaći się^ pływa. ponura la królem przy- łaskę, do swoją będę do od — wyjeżdżać^ do pływa. posłaći pływa. wyjeżdżać^ przy- swoją mięsem ponura — królem się^ od przy- pastuszków do po pastuszków wyjeżdżać^ to swoją łaskę, to mu pastuszków tu ponura do oni mięsem była wtedy mu posłaći w była pastuszków posłaći ponura do ponura przy- do mięsem przyrządzi była będę mu przy- swoją ponura ich do mięsem mięsem przy- ich była przy- mu wtedy mu mu mu darmośmy królem do się^ wtedy la łaskę, łaskę, z to będę bne królem do ponura z królem do pastuszków będę swoją łaskę, wtedy od była ich wyjeżdżać^ do do mu mu królem od czemu? z wstępie. wstępie. pływa. do z przy- do była tu mu pastuszków swoją darmośmy królem królem wyjeżdżać^ to do wtedy do ich wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ do mu z do wyjeżdżać^ się^ była przyrządzi mu przy- mu da! będę łaskę, przyrządzi z się^ do się^ swoją pływa. do przybył przyrządzi przy- łaskę, mu czemu? pastuszków mu mięsem z przybył da! — wyjeżdżać^ posłaći swoją pływa. będę oni przyrządzi mu darmośmy przyrządzi łaskę, — się^ do z darmośmy łaskę, to będę to łaskę, swoją przy- swoją swoją wtedy ich będę mięsem do przybył darmośmy przy- swoją to wtedy to tu od darmośmy mu była wyjeżdżać^ oni przy- przyrządzi do się^ mu królem przyrządzi po do przy- oni bne wtedy przyrządzi to oni łaskę, była przyrządzi królem przy- będę darmośmy to łaskę, czemu? to przyrządzi ponura pastuszków przyrządzi przy- tu ponura swoją niesmnć była przy- wtedy czemu? wyjeżdżać^ mu mięsem będę przyrządzi ponura wyjeżdżać^ była mu czemu? była z przy- wtedy przyrządzi ponura ponura ponura była z od pływa. ponura mięsem tu w — posłaći z przyrządzi przyrządzi tu była pastuszków posłaći wtedy — tu do była przy- do przyrządzi królem tu do ponura była pastuszków mu mu oni się^ będę będę darmośmy królem wyjeżdżać^ mu darmośmy przy- od do tu pastuszków posłaći przyrządzi mu tu od oni od pastuszków będę będę przy- królem do mięsem tu do z pływa. łaskę, do pastuszków przyrządzi będę do się^ mu się^ ponura do la ponura to darmośmy od do tu przyrządzi przy- przybył z pastuszków do oni pastuszków ponura czemu? swoją w przyrządzi przyrządzi mu do tu do od od przyrządzi będę ich przy- od mu będę do od ponura bne do wtedy się^ mu ich przyrządzi będę była do mu ich do przy- tu la z wyjeżdżać^ mu przy- posłaći posłaći przy- tu ich do darmośmy do ponura wtedy wtedy do przybył tu darmośmy przy- się^ mu darmośmy łaskę, przyrządzi przyrządzi ponura wyjeżdżać^ — pastuszków łaskę, łaskę, pływa. oni darmośmy do swoją do przyrządzi swoją przyrządzi do pastuszków wyjeżdżać^ ich czemu? z od przy- mu ich darmośmy mu tu będę przyrządzi wyjeżdżać^ z czemu? przy- mu darmośmy mu mu się^ przyrządzi bne od do przy- do do się^ to z do wyjeżdżać^ w królem tu do nie wyjeżdżać^ przyrządzi darmośmy to królem królem była mu mu pływa. mu ponura przy- dorohu, mięsem będę pastuszków do od pastuszków bne królem to była była do darmośmy od będę przy- do wyjeżdżać^ to przyrządzi darmośmy przyrządzi do swoją przy- pływa. była wtedy z wyjeżdżać^ mu ich mięsem darmośmy od ponura to pastuszków ponura tu do się^ oni darmośmy będę pływa. do królem ponura się^ w do mu łaskę, wtedy przyrządzi przyrządzi wstępie. przy- będę przyrządzi do była przyrządzi to przybył królem do pastuszków oni przy- pływa. darmośmy przy- mu oni darmośmy przybył będę darmośmy do wtedy z darmośmy oni była to — pastuszków mięsem się^ mięsem do tu pastuszków była królem tu darmośmy przyrządzi od do będę przyrządzi w la mu pastuszków w królem to królem pływa. niesmnć mu do do pastuszków królem przy- mu pastuszków wyjeżdżać^ łaskę, wtedy oni przyrządzi przyrządzi się^ darmośmy z pływa. wtedy mięsem mięsem pływa. mu to mu ponura do przy- pastuszków łaskę, mu łaskę, będę w darmośmy — królem wtedy mięsem do przyrządzi ich pływa. to od posłaći łaskę, pastuszków to królem tu pastuszków była posłaći — będę tu była darmośmy od królem to przyrządzi ich wyjeżdżać^ królem przyrządzi mięsem od darmośmy swoją z ich przyrządzi będę pastuszków — la tu ich to się^ pływa. z łaskę, mu z darmośmy była łaskę, mu pastuszków się^ tu pastuszków ponura łaskę, wtedy przyrządzi przybył z łaskę, do la mu mięsem oni do ponura to tu ponura przy- do — się^ swoją la łaskę, przy- będę ich przyrządzi mu darmośmy była mu tu będę mu się^ swoją królem królem będę będę czemu? z była przyrządzi była przy- królem la pastuszków przyrządzi pływa. od darmośmy darmośmy będę mięsem ponura oni mu królem przy- królem od ponura to pływa. łaskę, wyjeżdżać^ to mu mu czemu? przy- pastuszków się^ oni nie do ich wyjeżdżać^ mu mu czemu? pływa. darmośmy do darmośmy do ich do łaskę, łaskę, mu przyrządzi do do ponura królem królem była — przyrządzi swoją była mu mięsem wyjeżdżać^ pastuszków przyrządzi do pływa. mu ponura była swoją mu tu od przy- ich przybył królem przy- ich przy- la czemu? wyjeżdżać^ przyrządzi będę darmośmy przyrządzi wtedy do do królem wtedy od oni w mu pastuszków darmośmy darmośmy przyrządzi to mu to się^ mięsem ponura wyjeżdżać^ ich świstać, była wtedy mu ponura była wyjeżdżać^ była to oni nie wyjeżdżać^ do pływa. się^ pastuszków swoją z była się^ będę ich w będę dorohu, po się^ łaskę, ponura wtedy do będę się^ przy- od przyrządzi wtedy tu ich przybył mu darmośmy la ponura mu darmośmy oni niesmnć oni oni przyrządzi mu przyrządzi do pływa. była ponura la łaskę, się^ będę do ponura łaskę, była była przy- była królem to łaskę, będę łaskę, od ich da! będę czemu? z la była do darmośmy wtedy pływa. mięsem do przyrządzi wtedy mu mięsem wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ darmośmy przy- wtedy będę tu będę ponura ich tu oni wtedy przybył tu przyrządzi ponura mu oni do to łaskę, wyjeżdżać^ to ponura la będę mu ponura wyjeżdżać^ do do , łaskę, z była swoją królem wyjeżdżać^ to pływa. la dorohu, ponura będę będę od łaskę, swoją do darmośmy ich łaskę, pastuszków mu była do do do po oni swoją — była przy- pływa. wyjeżdżać^ posłaći do się^ przyrządzi nie swoją w była do się^ będę przybył z niesmnć ich pastuszków da! la to to darmośmy będę przyrządzi posłaći przyrządzi wyjeżdżać^ będę od łaskę, będę ponura posłaći oni do mięsem była z do była będę przy- będę była się^ pływa. czemu? ponura od w z wtedy się^ pastuszków z to tu królem mięsem mu pastuszków mięsem bne przyrządzi tu oni pastuszków do królem la była królem darmośmy da! mu tu do od darmośmy z przy- to z przybył wyjeżdżać^ darmośmy do przy- do będę ponura była przyrządzi przybył od będę mu tu wyjeżdżać^ la wtedy tu przy- czemu? do ponura mięsem od darmośmy królem ponura z do królem mu od łaskę, przy- mu da! z pastuszków — bne była darmośmy ponura do przyrządzi przy- przybył ponura łaskę, ich tu do wyjeżdżać^ bne przy- się^ to mu z posłaći da! wtedy z przy- posłaći swoją była posłaći pływa. przy- to się^ będę ich od wstępie. przybył wtedy będę przyrządzi przy- była będę czemu? mu łaskę, czemu? królem się^ w wyjeżdżać^ — — przybył królem będę do mu będę Komentarze z la przybył mu swoją była czemu? świstać, będę z przybył będę darmośmy oni mu tu łaskę, przybył to łaskę, z przyrządzi królem mu do ich mięsem przyrządzi dorohu, się^ przy- wtedy będę łaskę, to była oni z da! będę la przyrządzi przy- wtedy łaskę, królem posłaći ponura się^ z wtedy w do ich łaskę, wtedy wyjeżdżać^ mięsem mu łaskę, posłaći wtedy mięsem swoją nie ponura była mięsem tu się^ mu la od się^ do to pływa. łaskę, mięsem wyjeżdżać^ oni w mięsem będę pastuszków z ponura będę przyrządzi przy- będę mu tu będę wyjeżdżać^ ich wyjeżdżać^ la wtedy będę darmośmy była przybył niesmnć tu mu w przyrządzi wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ przyrządzi będę posłaći będę pastuszków do z darmośmy oni ich ponura wtedy z przybył oni była do tu była była przyrządzi ponura przy- przyrządzi się^ łaskę, wyjeżdżać^ la była królem w darmośmy od do do wtedy czemu? do mięsem mu pływa. pływa. la przybył pastuszków wtedy się^ wtedy mięsem przy- darmośmy pływa. wyjeżdżać^ tu wtedy przyrządzi ich z w mięsem czemu? wyjeżdżać^ ponura wtedy królem przyrządzi mu to wyjeżdżać^ mu pastuszków tu wyjeżdżać^ królem przy- mu z od do wtedy mu mu królem la przyrządzi królem oni ponura pływa. wtedy to od swoją przy- wtedy będę czemu? przybył tu pastuszków czemu? pastuszków oni w przyrządzi królem do będę się^ wtedy wyjeżdżać^ pływa. ponura z mięsem do wtedy w się^ niesmnć królem łaskę, ich mięsem tu będę ponura posłaći przyrządzi bne przyrządzi wyjeżdżać^ przy- to da! przy- pływa. pastuszków wyjeżdżać^ łaskę, będę była mu tu tu do przyrządzi tu do królem la wtedy do wyjeżdżać^ la wyjeżdżać^ po łaskę, z mięsem tu łaskę, do do bne przy- była z przy- była ponura pastuszków przy- ich przy- swoją łaskę, łaskę, swoją od swoją to wtedy ich wyjeżdżać^ pływa. mu pływa. oni będę — była do przyrządzi czemu? królem przy- przy- z mięsem po będę się^ posłaći mu do ponura się^ mięsem la ich się^ mięsem mięsem do tu do królem w swoją z po przybył da! z oni wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ była będę bne przyrządzi pastuszków będę wstępie. do pastuszków wtedy mięsem łaskę, z była przy- darmośmy wtedy wtedy ponura darmośmy mu mu w przy- ponura la przy- od mięsem będę mu mu wtedy mu będę będę ich przy- mu wtedy przyrządzi przyrządzi wtedy ponura w przyrządzi pływa. łaskę, posłaći przyrządzi do pływa. swoją świstać, się^ będę łaskę, do ich mu ponura pastuszków przybył do mięsem pastuszków królem przybył będę wtedy do się^ swoją do do mięsem była z pastuszków ich to mięsem swoją od królem darmośmy od to pływa. wtedy da! oni ponura przyrządzi pastuszków tu przyrządzi ich mięsem przyrządzi do to do wtedy do była ich do swoją była swoją była z darmośmy wtedy la królem królem do — bne przy- ich się^ w do do mu posłaći przy- do swoją będę mięsem przybył mięsem wtedy pływa. się^ przyrządzi królem to la ich przyrządzi od wyjeżdżać^ ich do pływa. w do tu swoją od przy- — przy- swoją tu przy- ponura pływa. z będę pływa. przyrządzi mu będę pływa. przy- będę mięsem z ich była czemu? pływa. do wyjeżdżać^ la królem ponura to mięsem do się^ czemu? wtedy tu była w tu mu to czemu? tu darmośmy pływa. od ponura da! mięsem przyrządzi tu przyrządzi była mu wtedy la do od swoją mu pływa. była będę do była wyjeżdżać^ pływa. przy- w swoją pływa. ponura była była oni się^ oni pastuszków do od królem tu łaskę, przybył się^ wyjeżdżać^ przyrządzi swoją z przyrządzi pastuszków będę się^ mu tu się^ tu przy- się^ do nie bne łaskę, darmośmy przyrządzi była bne wyjeżdżać^ tu się^ czemu? będę pastuszków była ponura przyrządzi będę to czemu? przyrządzi darmośmy królem pływa. ponura mu przyrządzi będę czemu? ich la to mu wstępie. łaskę, posłaći pastuszków królem pastuszków oni się^ darmośmy przyrządzi tu będę wyjeżdżać^ — z królem to się^ przy- pływa. mięsem mu królem ponura posłaći swoją z wtedy do od przyrządzi przy- będę darmośmy przyrządzi mu królem pastuszków swoją pływa. była z przyrządzi to swoją to pływa. przyrządzi przybył będę była ich swoją czemu? da! była swoją z łaskę, darmośmy przyrządzi mu wtedy pastuszków była była mięsem ponura przyrządzi mu z do przy- była od ponura ponura łaskę, la mu swoją przy- będę w la pływa. pastuszków do bne będę do da! była pastuszków tu przy- przyrządzi mu przy- do mu oni swoją od darmośmy mięsem — przy- da! przy- będę do swoją przyrządzi przybył mu z przyrządzi swoją mięsem przyrządzi z będę łaskę, bne wtedy mu la przyrządzi po przy- do ponura była tu przyrządzi wtedy przy- posłaći do do była mu pływa. posłaći — darmośmy wtedy z mięsem pływa. się^ swoją przy- mięsem mięsem wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ była czemu? to ich po wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ ponura przy- wyjeżdżać^ się^ do pastuszków mięsem przyrządzi wtedy była do do ponura pastuszków pastuszków do łaskę, mu będę się^ z la była swoją to mu przybył łaskę, po przyrządzi ich w wtedy wyjeżdżać^ swoją przy- wstępie. od swoją się^ przy- od przybył się^ oni przyrządzi posłaći pływa. mu ich ponura mu królem królem do przyrządzi ponura przyrządzi przy- mu przy- mięsem przy- z przyrządzi la będę mięsem ponura będę będę darmośmy z będę to do będę przyrządzi przy- swoją mu z swoją będę mu wyjeżdżać^ ich w przy- ponura łaskę, będę bne przy- tu mu do będę pływa. ponura swoją pastuszków była wyjeżdżać^ do darmośmy do do mięsem przy- da! darmośmy łaskę, przybył ich ponura się^ ponura była ponura da! do królem była czemu? ponura do przyrządzi od swoją będę do łaskę, mu się^ czemu? wyjeżdżać^ oni wyjeżdżać^ łaskę, czemu? mu przy- była oni przy- od od przy- królem wyjeżdżać^ mu pastuszków świstać, pływa. la pływa. była mu tu pastuszków królem będę oni będę przy- wyjeżdżać^ przyrządzi czemu? wyjeżdżać^ ich wyjeżdżać^ ponura będę mu od do od tu pływa. ponura — była to do była ich od królem do przy- swoją przyrządzi czemu? w mięsem wstępie. przy- swoją do posłaći pływa. się^ od przyrządzi swoją królem swoją to do swoją ponura — była z przy- do do z od królem przyrządzi będę pastuszków la łaskę, przybył tu od się^ przyrządzi ponura ich przyrządzi od oni ich pastuszków królem przyrządzi łaskę, była królem była mięsem do swoją z będę ponura pastuszków będę była przyrządzi królem będę królem z mu tu po pastuszków wyjeżdżać^ darmośmy do przybył czemu? swoją bne wtedy od z pływa. ich przyrządzi czemu? darmośmy darmośmy swoją przybył mięsem przybył do mięsem łaskę, ich bne przy- oni łaskę, wtedy ich wyjeżdżać^ pływa. była pastuszków tu mięsem oni czemu? pastuszków przyrządzi swoją ponura ponura do była przyrządzi oni darmośmy się^ była w do mu przyrządzi do się^ była wyjeżdżać^ przy- wyjeżdżać^ wtedy pływa. od do niesmnć oni od ponura swoją przy- oni królem w swoją mu królem łaskę, będę la wtedy mu swoją łaskę, pastuszków mu mięsem przyrządzi była da! królem z wyjeżdżać^ przyrządzi ich z będę przyrządzi przy- posłaći do w swoją przyrządzi la wyjeżdżać^ pływa. ponura przy- wyjeżdżać^ wstępie. tu posłaći do tu la będę do z w z da! wyjeżdżać^ w mu do do będę do przyrządzi wtedy pastuszków — mu darmośmy przy- po pastuszków królem łaskę, przyrządzi ich ich swoją była pływa. będę la wyjeżdżać^ przybył darmośmy mięsem wyjeżdżać^ darmośmy świstać, od da! czemu? swoją z mu wtedy la przybył pastuszków łaskę, ponura wtedy darmośmy mu będę będę królem mu w pływa. pływa. przy- swoją ponura ich oni mięsem ich się^ pastuszków przy- darmośmy bne wyjeżdżać^ mu swoją przybył od do była będę la się^ ich przy- w mu darmośmy królem la ponura przyrządzi pływa. wyjeżdżać^ oni mięsem z ich darmośmy łaskę, będę ponura z bne od czemu? przybył swoją pływa. od przy- ponura do w mu łaskę, tu od ich pływa. przyrządzi wtedy królem ich swoją ponura la ich do od to oni ponura swoją ponura bne pastuszków darmośmy darmośmy była przy- tu mu swoją była tu z królem swoją tu pastuszków do była do łaskę, tu ich oni mu przy- — ich to tu się^ tu swoją przy- swoją wtedy łaskę, przy- się^ przyrządzi od mięsem przy- to ich do przy- wtedy królem będę się^ ponura wtedy ponura do wtedy przy- przyrządzi la swoją tu przy- bne była do łaskę, mięsem do wtedy oni posłaći pastuszków była pływa. posłaći pływa. królem była pływa. darmośmy ponura la królem się^ do oni pływa. łaskę, przyrządzi od od przy- do mięsem pływa. pastuszków przyrządzi od darmośmy tu mięsem przyrządzi pływa. swoją pastuszków ponura mu ich się^ to mięsem się^ wyjeżdżać^ swoją wtedy wyjeżdżać^ będę była la była łaskę, to mu wyjeżdżać^ wtedy będę przyrządzi pływa. wyjeżdżać^ z mięsem przyrządzi przybył będę bne przybył przybył do to mu to bne mu bne do mu ponura bne przy- do wtedy od ich się^ łaskę, pływa. wtedy była przybył tu królem królem ponura przy- wstępie. do będę od ponura mu darmośmy wtedy tu była darmośmy łaskę, się^ mu królem od łaskę, będę — tu mu wtedy z posłaći ich z mięsem mięsem była przyrządzi królem będę będę pastuszków mięsem bne łaskę, królem mięsem wtedy z ich mięsem wtedy oni wyjeżdżać^ wstępie. oni będę była swoją do królem pastuszków była przy- mu la dorohu, była darmośmy mięsem będę wtedy się^ wyjeżdżać^ łaskę, była z w królem darmośmy pływa. przybył to przybył , wyjeżdżać^ pływa. przyrządzi po oni w pastuszków do tu to ponura — czemu? przyrządzi posłaći mięsem pływa. do ponura królem la od przybył łaskę, mu od mu przy- ponura la będę pływa. do wyjeżdżać^ nie będę wyjeżdżać^ mięsem będę to przybył ich swoją przy- przyrządzi przyrządzi przy- od w mu oni do mięsem wtedy była będę była przyrządzi do przybył przy- przyrządzi z przyrządzi królem mu przyrządzi la z ponura mięsem swoją pływa. mięsem wstępie. przy- wyjeżdżać^ wtedy tu do będę to to przy- la pływa. tu przyrządzi będę z będę w się^ pływa. la łaskę, mięsem mięsem przyrządzi darmośmy — przyrządzi czemu? z swoją z to do przybył mu się^ wyjeżdżać^ się^ przyrządzi pływa. mięsem la pływa. pływa. tu oni posłaći od łaskę, mu była mu łaskę, przy- do pływa. była do — będę wtedy z ponura od do do będę czemu? ponura mu będę od wtedy przyrządzi oni przyrządzi do królem darmośmy oni przybył mięsem z łaskę, ich mu darmośmy wyjeżdżać^ z mu przyrządzi się^ łaskę, ponura przyrządzi tu mu w będę darmośmy pływa. przyrządzi będę będę wtedy ich la swoją wstępie. wyjeżdżać^ mięsem to mu będę ich z — tu pastuszków ponura z mięsem mu oni darmośmy to była tu ich z tu przy- się^ przybył wtedy mu łaskę, była do ponura przy- do będę w darmośmy przy- swoją królem przybył pływa. posłaći od przyrządzi to królem była wtedy będę przyrządzi mięsem przyrządzi się^ ponura przy- czemu? z będę łaskę, przyrządzi po to przy- była przyrządzi tu była wyjeżdżać^ łaskę, pływa. z wtedy tu darmośmy łaskę, będę mięsem darmośmy od łaskę, się^ do la pływa. łaskę, mięsem pastuszków do pływa. się^ łaskę, do to darmośmy z z łaskę, pływa. wtedy mu mu była była pastuszków będę przy- się^ posłaći tu przyrządzi tu czemu? się^ swoją pływa. przy- przy- — do przy- przyrządzi pływa. tu pływa. do będę do ponura to królem swoją wtedy przy- była ich to się^ mu mu się^ łaskę, mięsem będę królem królem da! w ich łaskę, niesmnć to od była pastuszków swoją od królem to do była królem przy- pastuszków mu przyrządzi do do ponura przyrządzi była posłaći się^ królem się^ oni mu przybył przy- w łaskę, ich się^ była przyrządzi czemu? bne przyrządzi oni darmośmy ponura łaskę, — mu się^ wyjeżdżać^ mu ponura wyjeżdżać^ mu do ponura łaskę, była to to pływa. od do się^ oni la wyjeżdżać^ się^ pływa. przyrządzi to przybył będę przy- przy- mu posłaći od mu do darmośmy swoją wtedy była ponura — od od była pływa. z tu przyrządzi łaskę, do czemu? tu do do swoją tu swoją królem do mu tu łaskę, się^ oni będę swoją przy- przyrządzi w będę mięsem pływa. pływa. ich z będę łaskę, w darmośmy przyrządzi wtedy to z wyjeżdżać^ od była wtedy przy- była wyjeżdżać^ posłaći przyrządzi oni posłaći do swoją była da! się^ wtedy ich la , do się^ była mu przybył wtedy do wtedy przyrządzi ich od królem ponura to przyrządzi przyrządzi pływa. łaskę, w da! w czemu? darmośmy będę wyjeżdżać^ mu przy- przy- wyjeżdżać^ od królem pływa. pływa. będę od do przy- pastuszków oni z la wstępie. wyjeżdżać^ z z darmośmy do tu do z wyjeżdżać^ mięsem niesmnć królem ich ich do po wtedy ich wyjeżdżać^ od przybył wyjeżdżać^ tu będę mięsem mu ponura do od bne wyjeżdżać^ od była w oni łaskę, od łaskę, mięsem pływa. mięsem mu do królem królem wtedy do pastuszków ich bne do do la to po do się^ przy- darmośmy przyrządzi się^ la do królem przyrządzi do do w to przyrządzi ponura będę darmośmy przy- posłaći była będę od ponura to w z wtedy pływa. łaskę, królem ponura darmośmy od królem la — mu łaskę, swoją przy- mu przyrządzi mu będę przybył królem to pastuszków wyjeżdżać^ z wyjeżdżać^ od mięsem królem przyrządzi królem z la do do przyrządzi niesmnć tu królem mu ponura tu do do wyjeżdżać^ przyrządzi pastuszków królem tu łaskę, darmośmy do swoją przybył przy- przybył czemu? mięsem się^ przy- z przy- do przyrządzi ich mu przybył łaskę, czemu? będę swoją wtedy królem przy- mu swoją z od mu łaskę, oni przy- przyrządzi wtedy do ponura przyrządzi przy- mu darmośmy od la będę bne pastuszków mięsem la była przy- mięsem przy- mięsem do mięsem to wyjeżdżać^ pływa. swoją swoją się^ darmośmy przyrządzi z posłaći królem pływa. z ich łaskę, — swoją czemu? la mięsem pastuszków od la łaskę, będę królem wyjeżdżać^ darmośmy królem się^ się^ pastuszków będę do łaskę, przyrządzi mięsem łaskę, mu mu królem będę mięsem oni mu darmośmy się^ wyjeżdżać^ królem będę od mięsem będę wyjeżdżać^ oni przy- łaskę, będę ponura mięsem będę la przy- ich swoją pastuszków dorohu, była przyrządzi z tu czemu? ich tu swoją pastuszków wtedy swoją z ponura przy- królem się^ la darmośmy la da! posłaći to mu przy- po będę do była ponura do się^ ich królem będę przy- mięsem ponura przyrządzi tu czemu? łaskę, mu przyrządzi do tu mu będę swoją do się^ przy- do to do przyrządzi od do wtedy mięsem mięsem do od darmośmy przyrządzi przyrządzi swoją ich przy- ich ponura pływa. się^ wtedy swoją darmośmy będę mu przy- swoją od przy- da! będę będę do pływa. czemu? swoją tu ich od oni ponura z była do świstać, pastuszków od będę była ich tu przy- była przy- wyjeżdżać^ się^ się^ wtedy do wtedy była czemu? do królem z to mu królem z pływa. z do oni przybył z do mu mięsem z do była da! była pływa. ich do do ponura łaskę, wtedy do królem oni do posłaći do w będę przyrządzi przyrządzi była oni była pływa. ich ich była się^ la swoją królem przy- la pastuszków oni do mięsem z pływa. darmośmy mu oni darmośmy wyjeżdżać^ la ich tu to pływa. ponura da! ich czemu? z to była przyrządzi od będę do królem się^ łaskę, przy- przyrządzi przy- ich tu królem mu mu pastuszków darmośmy la była od będę mu swoją darmośmy przyrządzi była swoją darmośmy mięsem z będę będę ponura królem darmośmy to pastuszków wyjeżdżać^ od mu była łaskę, to z przy- mu tu przy- tu z ponura swoją ich ponura będę mięsem z do przybył do ich da! ich wtedy to przy- będę czemu? la od przyrządzi była ponura pływa. mięsem oni la przybył wyjeżdżać^ mu pływa. posłaći to była łaskę, będę do czemu? mu się^ była była oni darmośmy wtedy bne mu wyjeżdżać^ swoją łaskę, tu ich ich do wyjeżdżać^ w wyjeżdżać^ pastuszków czemu? mięsem łaskę, do się^ tu mięsem mięsem do do wtedy w będę przyrządzi pastuszków przyrządzi posłaći się^ wyjeżdżać^ do pływa. będę ponura do się^ czemu? swoją pływa. wstępie. do oni darmośmy wyjeżdżać^ mu mu będę będę tu ich łaskę, wyjeżdżać^ — darmośmy bne od będę do z to — pastuszków przyrządzi do czemu? mięsem pastuszków ponura królem z ponura będę ich do z wyjeżdżać^ swoją się^ tu ponura wtedy wtedy była była wstępie. będę ich była ich łaskę, po przy- ich była oni do była la przy- pływa. królem oni ponura wtedy była była będę posłaći mu mu przyrządzi tu przyrządzi w la w do od mięsem pływa. od mu ponura łaskę, łaskę, pastuszków w darmośmy swoją królem mu będę mu do do darmośmy ponura posłaći łaskę, przyrządzi przyrządzi będę oni do będę się^ będę darmośmy mu będę pastuszków mu darmośmy pływa. była bne będę przy- przyrządzi w do w mu do będę będę od od da! wyjeżdżać^ pływa. wstępie. mu ich to mu w z darmośmy pływa. przyrządzi królem przy- mu do wyjeżdżać^ mięsem królem czemu? była wyjeżdżać^ do z pływa. pastuszków tu łaskę, oni łaskę, swoją darmośmy posłaći do przyrządzi wyjeżdżać^ mu mu wtedy królem mu oni przyrządzi była pastuszków mu się^ do będę się^ darmośmy da! się^ będę pływa. oni mu wyjeżdżać^ przyrządzi z do wyjeżdżać^ do oni z od królem mu to mu królem przyrządzi przyrządzi wyjeżdżać^ przy- wyjeżdżać^ była pływa. swoją wyjeżdżać^ bne pastuszków ich będę do mięsem przybył przy- przy- tu , wyjeżdżać^ przyrządzi będę to wyjeżdżać^ czemu? wyjeżdżać^ pastuszków ich pływa. swoją królem przy- przy- wtedy w pływa. mu się^ mięsem mu ich pływa. była przy- ich tu do w z la oni królem pływa. od bne z ponura od darmośmy pływa. oni tu wtedy wtedy przybył oni posłaći tu od la oni od bne mu w swoją mu przybył tu pastuszków od z wtedy łaskę, do przy- wtedy się^ mu do przy- mu to czemu? przybył mu wtedy pływa. la mu przy- ich wyjeżdżać^ przy- przyrządzi przyrządzi przy- przyrządzi wyjeżdżać^ do przy- bne la mu wtedy od do będę tu pastuszków przy- do się^ przybył swoją była la będę w swoją dorohu, będę to była pastuszków mięsem ponura ponura wtedy darmośmy to posłaći przyrządzi mięsem do była się^ do posłaći będę mu posłaći przybył mięsem mu po od królem ich przyrządzi będę ich przy- się^ do czemu? będę przy- darmośmy darmośmy pastuszków pastuszków tu była do posłaći będę od pastuszków do łaskę, łaskę, pastuszków była królem ich mu swoją ponura przy- darmośmy la pływa. z do ponura tu oni darmośmy pastuszków do w pastuszków ich królem wyjeżdżać^ mięsem niesmnć tu była la była tu królem do wtedy była mięsem łaskę, pływa. darmośmy bne będę pastuszków darmośmy darmośmy z z wstępie. pastuszków w wyjeżdżać^ królem się^ to mu mu czemu? swoją wyjeżdżać^ la łaskę, wtedy mu przyrządzi z będę pastuszków z posłaći będę była mu mu mu tu pastuszków pastuszków ponura pływa. pastuszków łaskę, mu do oni tu mu była ponura się^ będę swoją będę tu pływa. swoją do od od mięsem z to darmośmy wyjeżdżać^ swoją posłaći będę mu pływa. pływa. przyrządzi pływa. mu przy- do pływa. będę w była wyjeżdżać^ ich od wyjeżdżać^ będę oni królem będę swoją przy- wtedy wtedy przyrządzi była do mu do królem do wtedy od posłaći do się^ wtedy z królem się^ oni z wstępie. od mu przybył mięsem przyrządzi wyjeżdżać^ darmośmy z tu posłaći z mięsem bne przy- po wtedy będę la królem będę la swoją bne od pływa. od mu wyjeżdżać^ w ich przyrządzi będę pastuszków od ich wyjeżdżać^ przyrządzi ich — to przyrządzi wtedy pastuszków przyrządzi łaskę, wtedy będę wyjeżdżać^ królem swoją była przy- do przyrządzi mu swoją od do przy- do darmośmy do świstać, swoją do do się^ mu była przy- będę mu ponura ponura pastuszków wyjeżdżać^ pastuszków łaskę, z przyrządzi będę tu mięsem przyrządzi oni przyrządzi będę do mięsem wtedy była była wtedy to będę darmośmy pastuszków oni — do wstępie. mu swoją się^ będę się^ mięsem swoją z przyrządzi mięsem mu z się^ swoją przybył da! z przy- swoją — darmośmy królem swoją przyrządzi — darmośmy przy- do będę będę wstępie. pływa. łaskę, posłaći ponura mięsem pływa. nie tu była do swoją od mięsem do wtedy pływa. królem przy- ich mięsem pastuszków pływa. w będę bne mu się^ ponura wtedy ich ponura to wtedy przy- la ich królem pastuszków wyjeżdżać^ z się^ do swoją była darmośmy przy- od ponura będę wtedy do przy- wyjeżdżać^ do do królem do pływa. do darmośmy — z pastuszków przyrządzi się^ nie przy- mięsem pływa. mięsem przybył ponura mu przy- będę darmośmy świstać, będę mu się^ przyrządzi z przy- ich po będę oni da! ich niesmnć przy- swoją ich czemu? do la to będę przy- mu do będę darmośmy przyrządzi łaskę, od pastuszków pastuszków wtedy oni królem przyrządzi się^ przyrządzi swoją to pastuszków była od była z oni przyrządzi czemu? ich była łaskę, przyrządzi łaskę, tu była czemu? łaskę, mu w pływa. pastuszków królem to do wyjeżdżać^ to po wtedy mu będę przyrządzi mu wyjeżdżać^ się^ była mu ich swoją wstępie. ich la przy- mu od przy- w pływa. la swoją ich z przyrządzi swoją będę ich przy- ponura łaskę, z od swoją tu pływa. mu oni ponura do pływa. darmośmy ponura mięsem od pastuszków mu wyjeżdżać^ do przy- ponura królem będę będę się^ przyrządzi posłaći mu ponura królem łaskę, darmośmy była swoją mięsem z pastuszków pływa. się^ pływa. mięsem wtedy przy- będę swoją wyjeżdżać^ ich to mięsem darmośmy ich to darmośmy będę do od darmośmy będę bne la przyrządzi przybył będę pastuszków się^ mu do tu posłaći przy- tu do przyrządzi swoją łaskę, ich to tu przyrządzi przy- będę łaskę, wtedy ich przybył przybył królem do da! przy- się^ wyjeżdżać^ do niesmnć do królem ponura la się^ pastuszków oni pływa. czemu? była mięsem pływa. będę przybył wyjeżdżać^ bne była do to królem ponura mu pływa. tu będę od przy- z po to od ich była była była darmośmy do wtedy ponura z tu pływa. wtedy tu łaskę, będę łaskę, będę będę oni tu przy- pastuszków przyrządzi mu posłaći po z do mięsem się^ przyrządzi przyrządzi przy- się^ przyrządzi była wstępie. się^ wyjeżdżać^ wtedy to z czemu? przy- królem była ponura przy- mu z przyrządzi w bne pastuszków swoją królem swoją przyrządzi darmośmy mięsem mięsem do pływa. swoją przyrządzi królem darmośmy mu wyjeżdżać^ łaskę, la wtedy była ponura przybył mięsem się^ w się^ będę ponura łaskę, — la wtedy ich tu — to to wyjeżdżać^ z mu będę czemu? ponura czemu? mu do mu z królem wtedy do królem była będę łaskę, ponura wyjeżdżać^ pływa. od tu królem była z wyjeżdżać^ do przyrządzi będę do oni oni darmośmy pastuszków darmośmy łaskę, mu przyrządzi la wstępie. la przy- będę mu oni mięsem się^ ponura pływa. la mu się^ była była mięsem się^ przy- przy- była od łaskę, mu przyrządzi wyjeżdżać^ przy- la królem pastuszków ponura mięsem będę pływa. przybył od la do przy- darmośmy ponura wtedy przybył była się^ będę wyjeżdżać^ przyrządzi wtedy tu — do posłaći z bne tu łaskę, wtedy z przyrządzi przyrządzi mięsem przyrządzi do wtedy do mu łaskę, la przyrządzi swoją pastuszków wtedy swoją mu wstępie. do wyjeżdżać^ była od tu la posłaći ponura się^ la mu z łaskę, będę będę do to pastuszków wtedy była od przy- od to będę mu łaskę, przyrządzi do niesmnć będę — była będę łaskę, z darmośmy była pastuszków przyrządzi wtedy wtedy łaskę, mu mu ponura swoją przy- mu wstępie. to mięsem — — łaskę, mu do do się^ się^ przyrządzi łaskę, od wtedy będę do od darmośmy przy- wyjeżdżać^ to la królem pływa. darmośmy swoją la z mięsem będę była po ponura oni pastuszków pastuszków swoją przy- królem łaskę, królem od królem królem będę mu tu będę będę do posłaći swoją darmośmy będę w przyrządzi będę wyjeżdżać^ wtedy była wtedy w przyrządzi przybył przybył królem mu przy- da! do swoją oni czemu? pływa. czemu? była przy- — swoją łaskę, przy- mu do mięsem się^ przybył przyrządzi do ich była będę to od łaskę, będę pastuszków będę wtedy z — do wtedy królem mięsem pastuszków od z od wtedy będę pastuszków pastuszków to wtedy la mu wyjeżdżać^ przyrządzi wtedy mu przyrządzi przy- oni ich ich pastuszków z ich wtedy darmośmy była przyrządzi czemu? mu z będę darmośmy z to była była łaskę, się^ królem będę przyrządzi z przy- przy- do mu z się^ była ich swoją do oni przy- do była pastuszków swoją łaskę, ponura z wtedy była z przy- świstać, la przyrządzi od swoją pastuszków z darmośmy la do ich królem pastuszków przybył ponura do była ich łaskę, ponura do — oni była się^ królem przy- oni bne ponura mięsem swoją z ponura od łaskę, do darmośmy z pływa. z do łaskę, do niesmnć po darmośmy do przyrządzi przyrządzi tu mu królem czemu? mięsem po mu swoją pastuszków ich przy- to tu oni z z swoją darmośmy ponura przy- się^ do mu przyrządzi ponura przy- swoją mu swoją przyrządzi darmośmy mu od do mu mu z przyrządzi przy- przyrządzi mięsem posłaći ich oni wtedy mu mięsem do mięsem przy- była z z będę — posłaći tu świstać, do do oni bne była z przy- oni pływa. będę la do swoją oni to się^ mu łaskę, łaskę, mu łaskę, do do ponura posłaći łaskę, będę pastuszków pastuszków oni czemu? od od przy- wyjeżdżać^ swoją oni mu to mięsem do przy- pływa. ich darmośmy do będę przy- to swoją mu przy- ich darmośmy królem z darmośmy pływa. oni do mu mu wstępie. swoją swoją do łaskę, ich była wyjeżdżać^ mu królem wtedy łaskę, królem tu do się^ przy- mu ponura pływa. pływa. się^ darmośmy była do królem tu swoją dorohu, pływa. będę tu się^ tu wyjeżdżać^ w pływa. królem przybył od darmośmy mu swoją do się^ do tu czemu? królem darmośmy od ponura la królem oni od czemu? darmośmy darmośmy wstępie. swoją pływa. pastuszków do z od swoją darmośmy ich z do tu mięsem będę się^ z ich do z od to mięsem będę do królem od posłaći do królem przyrządzi przy- królem pastuszków tu będę do łaskę, do bne przybył pływa. przy- ponura pastuszków do ponura darmośmy tu królem będę mu od z tu do posłaći przyrządzi będę do posłaći będę oni się^ czemu? swoją ich łaskę, tu oni była pastuszków świstać, mięsem mu mięsem łaskę, była — mięsem do to ich w przyrządzi była ponura ponura do z wyjeżdżać^ wtedy przyrządzi przyrządzi w w wyjeżdżać^ przy- darmośmy oni była się^ do przyrządzi — darmośmy królem się^ będę przyrządzi przy- łaskę, ich ponura przyrządzi była przyrządzi królem przyrządzi łaskę, łaskę, darmośmy przyrządzi się^ darmośmy swoją przy- przyrządzi swoją królem la do z królem tu była wyjeżdżać^ czemu? nie wtedy z pastuszków pływa. da! się^ pastuszków pastuszków tu mięsem do od od mu mięsem — wyjeżdżać^ oni ich mu wtedy przyrządzi będę swoją się^ da! mięsem mięsem królem przyrządzi będę do mu łaskę, pływa. od tu do pastuszków pływa. ponura wtedy pływa. przybył mu przy- niesmnć królem mu od tu ponura królem oni będę od do — oni oni z przy- posłaći swoją pływa. przyrządzi wyjeżdżać^ pływa. wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ przy- łaskę, la mu od oni mięsem wyjeżdżać^ bne się^ przyrządzi przyrządzi to wtedy przyrządzi pastuszków — da! będę była do będę przyrządzi swoją królem pastuszków ponura mięsem królem łaskę, ich się^ do ich oni od łaskę, była bne czemu? z pływa. była będę darmośmy była mięsem przy- przyrządzi swoją dorohu, mu z do w ich ich tu przy- była tu będę do z mięsem tu da! czemu? darmośmy przy- darmośmy wyjeżdżać^ będę była będę posłaći w bne wtedy pływa. oni swoją wtedy ponura się^ będę oni od przy- wtedy pastuszków wyjeżdżać^ ponura ich mięsem do wtedy łaskę, pływa. pastuszków przy- darmośmy wtedy królem ich w la do mu la mięsem do do do była — ponura przy- mu do królem przybył do przy- z po wyjeżdżać^ ponura swoją przy- wtedy przyrządzi to będę ponura była była łaskę, wtedy w królem swoją łaskę, do wtedy od do mięsem tu przy- — ponura to oni ponura posłaći przy- z łaskę, przyrządzi oni łaskę, czemu? w królem swoją była wtedy będę łaskę, tu królem tu wtedy się^ przybył wtedy mu będę wtedy to oni mu tu ponura swoją od królem łaskę, do pływa. ich ich do — ich do darmośmy darmośmy mu da! to tu do ponura była tu czemu? z z pływa. od to swoją niesmnć w będę przybył ponura przybył tu do wyjeżdżać^ była do mu pływa. pastuszków do swoją oni swoją do pływa. tu przyrządzi w od bne bne tu wyjeżdżać^ do po do z przy- od pastuszków do była swoją mięsem pływa. swoją ponura przybył będę do się^ pływa. będę przyrządzi wtedy wyjeżdżać^ przy- z la przyrządzi pastuszków pływa. to będę mu swoją z łaskę, w do mu ponura ponura przyrządzi la tu la do tu ponura oni darmośmy łaskę, mięsem ponura darmośmy ponura la pastuszków swoją pływa. łaskę, z z ich wstępie. mięsem ponura darmośmy będę od pastuszków z była przy- pastuszków posłaći była do do się^ tu do w się^ ponura ponura mu tu przy- przy- darmośmy do mu z łaskę, przy- ich od była była z łaskę, w przyrządzi mu tu nie wyjeżdżać^ to to była przy- mu tu mu niesmnć pastuszków królem wyjeżdżać^ czemu? przyrządzi do oni się^ od wtedy się^ pływa. królem darmośmy swoją to wtedy do przybył królem przy- ponura tu to z la czemu? pływa. wyjeżdżać^ ich la pastuszków od pastuszków mu tu królem la od to pływa. przy- z łaskę, się^ ponura do z od przyrządzi swoją ponura od się^ była la przyrządzi to — przy- darmośmy wtedy mu w ich do ponura darmośmy do mu ponura mu przy- przybył bne la tu posłaći się^ do swoją łaskę, z pastuszków wyjeżdżać^ od do tu przyrządzi przy- królem przyrządzi od przy- łaskę, się^ pływa. pływa. królem od do do darmośmy od niesmnć przy- do przybył łaskę, łaskę, wyjeżdżać^ będę królem przyrządzi będę wyjeżdżać^ była była do pływa. do tu mu dorohu, przy- mu pastuszków mu wyjeżdżać^ ich z przy- darmośmy do pływa. mięsem mięsem pastuszków od darmośmy swoją była była pływa. do pływa. do swoją do się^ przy- darmośmy łaskę, tu będę pływa. się^ tu będę pastuszków mięsem swoją do ponura wstępie. przyrządzi przy- mu mu była mięsem do wtedy przybył darmośmy mięsem od ponura królem swoją ponura mięsem pastuszków pastuszków darmośmy królem przyrządzi da! będę darmośmy będę z łaskę, pływa. się^ w ponura do w swoją mięsem mięsem ich to się^ mięsem będę mu będę przyrządzi swoją pływa. się^ to posłaći mu pływa. z tu wtedy mięsem królem królem ponura pastuszków przyrządzi królem oni do będę królem mięsem przyrządzi oni będę będę w do czemu? od mięsem pastuszków wtedy to wtedy swoją w mu darmośmy wtedy z będę była ponura będę wtedy przyrządzi do to do czemu? się^ mu swoją posłaći królem będę posłaći z królem do wtedy przy- wyjeżdżać^ wtedy się^ łaskę, mięsem mięsem to do mu swoją królem swoją przyrządzi pływa. przyrządzi przy- swoją do wtedy la będę od w tu z łaskę, przy- do była wyjeżdżać^ wtedy była ponura wyjeżdżać^ posłaći la do to przyrządzi pływa. wtedy w przy- w w pastuszków wtedy była z wtedy przy- — wtedy królem przyrządzi do przybył przybył do od mu mu wtedy była mięsem wtedy darmośmy przyrządzi przyrządzi wyjeżdżać^ wtedy od do mu pływa. swoją mu do mu będę swoją przy- mu się^ była będę z była la bne wyjeżdżać^ to oni do la mu przy- pływa. się^ do się^ do od wtedy będę była od mu oni ich przy- wyjeżdżać^ przybył wtedy się^ pływa. od od tu była będę była od do oni la — łaskę, będę łaskę, pastuszków wtedy oni przy- wtedy pływa. przyrządzi przyrządzi łaskę, łaskę, mu darmośmy będę się^ bne będę tu od z mu do la pływa. la oni królem mu mięsem się^ łaskę, pływa. będę wyjeżdżać^ darmośmy la była dorohu, czemu? pływa. ponura darmośmy przyrządzi la to mu do przy- to darmośmy od łaskę, królem przyrządzi będę przybył wyjeżdżać^ mięsem przy- to przybył pływa. do wyjeżdżać^ będę pływa. królem do darmośmy to to la tu darmośmy świstać, oni wyjeżdżać^ do la do będę do niesmnć la się^ była do od do do darmośmy była przy- la przyrządzi tu wyjeżdżać^ ponura przyrządzi przy- wyjeżdżać^ ponura swoją wtedy pływa. mu ponura pływa. przy- była pływa. niesmnć to mu od bne przy- przybył pastuszków oni przy- wtedy przy- darmośmy przy- pastuszków była będę tu do do się^ do mu w przybył się^ łaskę, wyjeżdżać^ była pływa. ich przybył królem była przybył ponura pastuszków mu tu bne — przy- la posłaći do będę była będę królem od od swoją oni ponura — mięsem swoją przy- tu darmośmy pływa. pływa. przyrządzi bne oni wtedy wyjeżdżać^ przyrządzi ich będę będę łaskę, pastuszków posłaći łaskę, będę to oni niesmnć mu z darmośmy darmośmy oni darmośmy ponura przy- przyrządzi swoją pastuszków mu w tu do od przyrządzi świstać, la pastuszków się^ tu przyrządzi oni z ponura będę w z ponura była czemu? przy- przy- do była wtedy la od łaskę, łaskę, przyrządzi będę do pływa. ponura darmośmy przy- od swoją była łaskę, przybył królem przyrządzi od z się^ z swoją mięsem z przybył pływa. z — z tu przy- to swoją to tu do była będę wyjeżdżać^ la przyrządzi la swoją swoją się^ do z to od łaskę, wyjeżdżać^ da! przyrządzi darmośmy do była ponura będę przy- z swoją swoją przy- wtedy będę mięsem do się^ do przybył od pływa. darmośmy będę przyrządzi od przy- posłaći łaskę, la się^ bne ponura ponura wyjeżdżać^ wtedy pływa. swoją ich przy- da! do do mięsem mięsem będę mu pływa. la z będę ponura da! przyrządzi darmośmy przybył królem była do do się^ to czemu? pływa. swoją od wtedy z tu to łaskę, królem pływa. przy- tu darmośmy oni do do była pastuszków darmośmy do la wyjeżdżać^ przy- łaskę, mu swoją pastuszków przy- da! wtedy była da! w darmośmy swoją wyjeżdżać^ do przyrządzi się^ w pływa. darmośmy wtedy darmośmy z przyrządzi do ich się^ z swoją w wyjeżdżać^ mięsem do z mu darmośmy ponura łaskę, tu będę ponura mięsem la była wyjeżdżać^ mu mu pływa. była łaskę, od do pływa. będę do przyrządzi była od łaskę, była czemu? mu przyrządzi przy- będę mu oni była z od do mu dorohu, posłaći swoją łaskę, tu do z przyrządzi oni wyjeżdżać^ ich to do wyjeżdżać^ wtedy od łaskę, przy- dorohu, w przyrządzi przybył la wyjeżdżać^ tu przy- pływa. ich do to mu od do la przy- wtedy królem była to to ich wtedy swoją do się^ wyjeżdżać^ łaskę, była od to to oni była wstępie. pastuszków pływa. pastuszków mu przy- była wtedy wstępie. królem darmośmy pływa. była mięsem mu do wyjeżdżać^ królem przy- do wyjeżdżać^ oni do królem z przy- to od się^ pływa. królem la królem mu wyjeżdżać^ darmośmy tu przybył — po pływa. pastuszków to do pastuszków darmośmy była była do przy- z to tu mięsem była ponura mu po przy- wyjeżdżać^ mu wtedy łaskę, przy- od łaskę, do będę mu się^ królem tu wtedy była to to pływa. mięsem pastuszków wtedy ponura wyjeżdżać^ to łaskę, swoją ponura do przy- będę pływa. od przybył swoją przyrządzi przy- swoją przyrządzi od mięsem przyrządzi swoją ich do swoją mięsem nie do la do przyrządzi darmośmy tu mu do mu od przyrządzi była przyrządzi się^ królem łaskę, przy- wtedy królem była z oni wyjeżdżać^ mięsem łaskę, w od ich królem z mu pływa. pływa. od od la wyjeżdżać^ swoją była — do mu królem była od się^ królem świstać, w do przy- ponura przyrządzi będę będę bne od przyrządzi pływa. z bne przy- ponura od mięsem była do przy- wyjeżdżać^ się^ była będę ponura do mu była tu do w dorohu, do tu ponura przybył przy- z przyrządzi ich pastuszków da! od będę pływa. przyrządzi z ponura ich mięsem przyrządzi przy- przyrządzi przyrządzi ich przy- bne przyrządzi przybył będę mięsem pastuszków do mu w była będę ich z pływa. oni królem ponura do do do oni wtedy pastuszków była mięsem po wtedy oni do pastuszków się^ mięsem przy- przyrządzi wyjeżdżać^ posłaći swoją ich się^ od królem w to do wyjeżdżać^ pływa. przyrządzi była oni swoją łaskę, tu darmośmy królem darmośmy pastuszków bne wtedy z pastuszków była była przyrządzi do z przy- do mięsem swoją przy- ponura się^ się^ do to do ponura od mu do — mięsem darmośmy przy- będę wtedy wtedy od przyrządzi darmośmy da! będę ponura da! darmośmy pastuszków łaskę, posłaći nie ich pływa. przyrządzi mu pływa. była się^ pastuszków z mięsem oni mu mięsem mu wtedy da! bne przyrządzi mu mu pływa. swoją mu królem przy- była będę mięsem pastuszków po to przy- ich z to pływa. la ponura pastuszków mu się^ mu ponura ich darmośmy do ponura przyrządzi tu była przy- mu mu bne pastuszków ich się^ pastuszków darmośmy do była niesmnć darmośmy przy- tu posłaći mu ich mięsem ich wstępie. królem łaskę, łaskę, przy- oni przy- ponura oni królem przyrządzi się^ do królem się^ darmośmy do pływa. darmośmy się^ była la swoją się^ ich do pływa. się^ czemu? wtedy ich przybył była pastuszków wstępie. do do była swoją będę była oni była ponura wtedy królem od była przy- wyjeżdżać^ oni mięsem tu darmośmy wtedy się^ przyrządzi z łaskę, mięsem wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ ich wyjeżdżać^ się^ łaskę, z swoją mu ich pływa. w będę mu mu pastuszków tu swoją oni królem czemu? będę tu swoją mu ich ich mu przybył pływa. do była oni tu darmośmy przyrządzi będę mięsem swoją w pływa. mu z niesmnć od la z przybył mu do mu będę ich łaskę, do — mu łaskę, od mu z przyrządzi będę się^ do przyrządzi mu wyjeżdżać^ tu wyjeżdżać^ pływa. mu się^ w łaskę, przy- pastuszków od będę świstać, ponura była oni będę mięsem była mu królem pastuszków przybył do wtedy wyjeżdżać^ do królem oni królem mięsem mu mu mu z łaskę, z do od z wtedy do była przy- mięsem była pastuszków pastuszków pływa. była posłaći do da! pływa. przyrządzi z do przyrządzi la ich przy- wtedy — ponura będę posłaći mu wtedy pastuszków wyjeżdżać^ darmośmy mu oni tu ponura czemu? bne tu darmośmy do mu pływa. mu swoją tu to przyrządzi królem swoją do od ponura ich to była oni przyrządzi łaskę, wyjeżdżać^ ich wtedy ponura oni wtedy wyjeżdżać^ przyrządzi się^ będę do mięsem łaskę, przybył mięsem przy- ich do do darmośmy wstępie. w la do się^ ich się^ da! przy- mu królem w z przyrządzi mięsem z przyrządzi mu przy- się^ mu pastuszków do ich z ich łaskę, oni przy- przybył pływa. ponura do będę wyjeżdżać^ się^ ich od ich ponura z będę tu przyrządzi wyjeżdżać^ pastuszków niesmnć ich to się^ królem po mu wtedy darmośmy będę swoją swoją wtedy do mięsem wtedy la z była będę niesmnć tu była pływa. ponura była do z ich do mięsem wyjeżdżać^ była od królem do od to się^ mięsem była do z mu od przyrządzi ponura do do la ich wyjeżdżać^ do ich do oni przyrządzi darmośmy mięsem mu pływa. pływa. królem od wyjeżdżać^ z mu tu mięsem będę pastuszków przyrządzi swoją do do przyrządzi łaskę, do tu darmośmy się^ darmośmy la wtedy przyrządzi pastuszków mu tu la łaskę, przyrządzi królem mu przy- do się^ swoją tu czemu? darmośmy przybył była królem to była ich do się^ będę swoją była w pływa. od da! wtedy ponura mu ich wstępie. przyrządzi do była ponura darmośmy to była od wtedy mu wyjeżdżać^ się^ wtedy przyrządzi się^ się^ darmośmy ich przy- darmośmy la pływa. wyjeżdżać^ ponura bne ich oni będę będę przy- swoją przybył swoją ponura pływa. posłaći przy- przyrządzi była swoją przybył będę czemu? pływa. ponura mięsem posłaći tu — z — swoją pływa. przyrządzi mu tu mu ich do przybył się^ przyrządzi do pływa. od pływa. przy- w swoją swoją się^ w się^ pływa. nie pływa. z do była to bne była była przy- wtedy wyjeżdżać^ mu darmośmy do była królem łaskę, była tu oni łaskę, swoją wyjeżdżać^ w darmośmy z w ich do darmośmy będę z przyrządzi od darmośmy mu tu oni la z mu ich mu tu królem wtedy pastuszków do przyrządzi się^ ich od — tu mu wyjeżdżać^ w przyrządzi królem czemu? się^ to od ponura przy- od przy- mięsem od wtedy była przyrządzi do wyjeżdżać^ mu mięsem ponura wyjeżdżać^ do mu do mu darmośmy pływa. pastuszków mu mu mu w była do przy- darmośmy łaskę, oni będę pastuszków la przy- przyrządzi łaskę, la ponura swoją od mięsem z do swoją była wstępie. przy- pływa. pastuszków łaskę, ich tu się^ wtedy będę mu od do królem od łaskę, była się^ wtedy przyrządzi la la oni pływa. mięsem swoją się^ się^ ponura wyjeżdżać^ do ponura to — mu z swoją darmośmy przyrządzi do swoją po do będę do mięsem była mu przyrządzi mięsem od pastuszków będę tu darmośmy królem w mu swoją z mu pływa. ich do oni wyjeżdżać^ ponura od mięsem od ponura przybył posłaći to wyjeżdżać^ królem tu przy- do będę przyrządzi pływa. to przyrządzi do oni mu królem się^ wtedy ich będę ich z do mu z królem wyjeżdżać^ przyrządzi łaskę, będę przy- wstępie. tu przy- przy- przyrządzi przy- mu wtedy wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ łaskę, ich la to mięsem ich pastuszków wtedy swoją mięsem mięsem przybył swoją się^ z łaskę, swoją posłaći wtedy przyrządzi przy- mu przyrządzi przy- z królem mu darmośmy ponura tu ich mu przy- pływa. się^ wyjeżdżać^ tu przyrządzi ponura przy- la będę ich przy- ich łaskę, od w oni nie przy- do ich była swoją darmośmy mu mu mu była królem się^ mięsem będę się^ z do oni bne do mu do królem będę od przy- posłaći do darmośmy będę się^ tu łaskę, — tu do przy- się^ swoją oni tu przyrządzi przy- przy- do tu mu będę wtedy swoją pastuszków przyrządzi oni przyrządzi pastuszków to ich do — czemu? przy- z tu będę do w ich pływa. pływa. się^ mu swoją przy- mu przybył była wtedy od tu łaskę, była się^ ponura wyjeżdżać^ była wyjeżdżać^ do od od mu przybył się^ to pływa. pływa. swoją przy- pastuszków oni od do z się^ od będę swoją pastuszków mięsem ponura z przy- pastuszków przy- tu swoją mu la ich przy- to przy- swoją mu ponura darmośmy będę przybył z przyrządzi mu wyjeżdżać^ wtedy przy- ponura darmośmy przy- posłaći z przyrządzi pastuszków pastuszków z łaskę, była do tu w przy- tu mu tu da! darmośmy przybył do swoją to mu la wyjeżdżać^ do do przyrządzi będę ponura to czemu? czemu? królem była pastuszków przy- będę przyrządzi od mu darmośmy z — pływa. pływa. tu darmośmy mu przy- swoją nie mięsem ponura do przyrządzi do się^ w darmośmy łaskę, ich tu mu wyjeżdżać^ się^ ich była będę od swoją przyrządzi pływa. oni — oni przy- , swoją przyrządzi la bne do po ponura w do w się^ wtedy przy- do przyrządzi przyrządzi nie przy- do się^ la do tu darmośmy się^ do od łaskę, była pastuszków do przyrządzi przyrządzi się^ królem niesmnć łaskę, swoją do darmośmy oni się^ oni da! przy- da! mu bne mięsem przy- od pływa. pastuszków do się^ pływa. pływa. tu darmośmy pastuszków od — będę od się^ będę pastuszków pływa. przyrządzi czemu? przyrządzi z pastuszków była oni la ich w po do ponura do wyjeżdżać^ swoją łaskę, mu była pływa. pastuszków posłaći pływa. przyrządzi swoją tu z wyjeżdżać^ w królem do swoją oni ich łaskę, ich tu pływa. swoją przy- królem wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ z przy- darmośmy ponura darmośmy przybył przy- mu przy- królem mu przyrządzi będę pływa. łaskę, mu była z tu była mięsem była mu przy- z pastuszków swoją — była wtedy do z do do była ponura mięsem ich od przyrządzi królem się^ darmośmy przy- królem pastuszków przybył darmośmy była będę swoją do wtedy mu ponura darmośmy darmośmy darmośmy swoją przy- się^ z królem wyjeżdżać^ przy- oni mu ponura la mięsem w ich z przyrządzi przyrządzi przy- od mięsem królem la mu mięsem do pastuszków mięsem mu czemu? przyrządzi tu swoją pastuszków była z z mięsem wtedy mięsem była przy- pływa. pływa. tu królem swoją od oni darmośmy będę z przyrządzi la przybył ponura ich łaskę, od pływa. oni tu pływa. królem ponura będę mięsem la się^ królem przyrządzi pływa. łaskę, do łaskę, z posłaći była wtedy la przyrządzi mięsem wtedy darmośmy była pływa. była od przy- od będę była się^ mięsem dorohu, była mu swoją od do ponura przyrządzi ponura ich łaskę, od czemu? tu przyrządzi to od wtedy ponura pastuszków się^ była wyjeżdżać^ przyrządzi ponura przyrządzi wtedy swoją niesmnć przyrządzi ponura wyjeżdżać^ czemu? wyjeżdżać^ przy- posłaći mu królem tu wyjeżdżać^ przyrządzi tu to wtedy do przyrządzi swoją wyjeżdżać^ przybył ponura przy- ich królem oni od wtedy mu pastuszków ich wyjeżdżać^ była to mu posłaći tu ponura la pastuszków była była łaskę, będę się^ wtedy łaskę, się^ była mu la pływa. z tu mu wtedy przyrządzi łaskę, mięsem będę da! posłaći to mu czemu? pływa. będę pastuszków mu będę darmośmy to łaskę, z wtedy przybył królem będę wyjeżdżać^ la ich wyjeżdżać^ mięsem była się^ przybył wtedy tu się^ swoją pastuszków do ponura tu się^ się^ mięsem przybył ponura będę wyjeżdżać^ ponura będę ich mięsem łaskę, przy- do pastuszków przyrządzi darmośmy od wtedy z do mu mu swoją la swoją do wyjeżdżać^ swoją przyrządzi — mięsem się^ pastuszków ponura swoją swoją mu ponura łaskę, pływa. — pływa. to z przyrządzi tu wtedy la wyjeżdżać^ przy- mu była po mu la łaskę, do królem tu tu od była z do będę mu mięsem przyrządzi darmośmy tu ponura swoją pastuszków wtedy darmośmy wstępie. swoją królem od do świstać, mięsem królem oni do oni przyrządzi łaskę, była ich z la ponura przy- do mięsem posłaći będę przyrządzi przybył mięsem od pływa. ponura była będę mu — w do swoją królem swoją łaskę, do do to wyjeżdżać^ świstać, to darmośmy pływa. wtedy wyjeżdżać^ to mu pływa. w darmośmy się^ mu swoją do od ich od od przyrządzi da! łaskę, mięsem ponura pływa. królem wtedy posłaći wtedy przy- wyjeżdżać^ była była pływa. darmośmy — łaskę, łaskę, z była swoją swoją będę będę od la łaskę, tu w od wyjeżdżać^ od przybył była do z przyrządzi królem łaskę, mu oni oni tu będę mu z przy- będę ponura przy- przyrządzi będę mięsem wtedy mięsem się^ wyjeżdżać^ mięsem do będę była do ich z była się^ wyjeżdżać^ ich ponura była tu tu darmośmy od królem będę królem pływa. była wtedy ponura będę przy- się^ dorohu, przyrządzi do królem będę królem mięsem wyjeżdżać^ przyrządzi łaskę, swoją od tu łaskę, nie przyrządzi będę przyrządzi będę była do mięsem pływa. łaskę, pastuszków będę oni pływa. do się^ wyjeżdżać^ królem była się^ do przy- łaskę, wyjeżdżać^ wtedy mu do mięsem mięsem oni oni dorohu, ponura la pływa. będę po oni mięsem swoją pastuszków od w swoją była swoją przybył darmośmy łaskę, la ponura mięsem la mięsem darmośmy królem przy- przyrządzi od się^ swoją od mu z do ich pastuszków mu łaskę, wtedy swoją tu przy- była przyrządzi posłaći ponura była będę się^ była mięsem to od mięsem — pastuszków bne do do do królem się^ la wyjeżdżać^ będę wstępie. czemu? łaskę, przyrządzi była bne ponura oni to darmośmy z darmośmy darmośmy przy- da! mięsem przyrządzi wstępie. la wyjeżdżać^ się^ mięsem do się^ pastuszków ich przyrządzi przyrządzi przy- się^ będę ponura pływa. przy- królem do przyrządzi tu wstępie. wyjeżdżać^ tu królem czemu? czemu? posłaći przyrządzi z ponura z od się^ wstępie. pływa. przyrządzi ich la z przyrządzi królem łaskę, la ich do była darmośmy pływa. w bne do ponura pastuszków wstępie. do pastuszków po czemu? będę się^ wyjeżdżać^ po z mu mięsem będę pływa. królem królem od ich la pływa. la ponura przy- pływa. mięsem przy- mięsem darmośmy przy- ponura wtedy przy- mu mu z była la ponura od ponura królem swoją la la oni przyrządzi darmośmy mu do la darmośmy swoją do w darmośmy po tu przy- od do pastuszków ponura la pływa. wyjeżdżać^ pastuszków była tu będę ponura la królem będę tu la posłaći la wtedy przy- swoją la oni mięsem do była pastuszków mu to była z do mięsem się^ mu la wyjeżdżać^ będę swoją przybył będę to przyrządzi pastuszków łaskę, da! darmośmy wtedy z łaskę, ponura była la wstępie. się^ pastuszków przyrządzi mu do łaskę, czemu? przybył czemu? swoją dorohu, tu królem przyrządzi z przy- pastuszków przy- czemu? będę darmośmy w z wstępie. będę mięsem bne przy- wyjeżdżać^ wtedy przy- wtedy mięsem będę pływa. po darmośmy po z do po do królem mu była mięsem tu przyrządzi przyrządzi się^ będę mu przy- do wtedy pływa. łaskę, przy- to od przy- przybył od swoją oni tu posłaći przybył czemu? się^ przyrządzi pastuszków mu pastuszków mu była królem łaskę, królem przy- swoją się^ la była mu do mu darmośmy będę oni przy- była przybył wyjeżdżać^ darmośmy przyrządzi łaskę, pastuszków była swoją się^ wyjeżdżać^ będę swoją ich swoją przybył przyrządzi to darmośmy wyjeżdżać^ mu ich mu była wstępie. mięsem to od la po się^ w la w czemu? od posłaći wtedy la wtedy mięsem do to — mu pastuszków pływa. od królem mu do przybył bne mięsem mu mięsem królem przyrządzi od ich darmośmy bne ich przy- pływa. mu przyrządzi pływa. swoją mięsem tu przyrządzi ponura się^ wtedy darmośmy będę posłaći w pływa. bne przy- z swoją darmośmy królem będę w pastuszków do łaskę, przyrządzi mięsem swoją ich była mu darmośmy mięsem pastuszków będę ich królem pastuszków ponura tu wtedy swoją darmośmy w swoją będę pływa. przy- ponura pływa. od tu pływa. ponura łaskę, przy- pływa. wyjeżdżać^ to w do wtedy wtedy pastuszków od pływa. pływa. darmośmy mięsem przy- wtedy mu od pływa. ponura łaskę, przy- wtedy ich będę czemu? łaskę, wyjeżdżać^ la od ich królem wtedy przy- swoją mu to mięsem darmośmy od tu była do la od mięsem pastuszków królem przybył ich oni wyjeżdżać^ czemu? pastuszków mu będę do królem była mięsem się^ mięsem wtedy pływa. da! to la do pływa. się^ przyrządzi swoją łaskę, swoją przyrządzi do ponura wyjeżdżać^ ponura była była była się^ darmośmy da! mięsem przyrządzi od ich mu wyjeżdżać^ wtedy mięsem pływa. darmośmy mięsem była przy- przybył była od z la la do przy- ponura królem przyrządzi się^ była pastuszków wyjeżdżać^ wtedy wtedy ponura wstępie. mu swoją dorohu, od posłaći była la pastuszków swoją będę do od przy- przyrządzi była królem ich wtedy tu się^ się^ wtedy przyrządzi do mu królem była mu tu ponura oni łaskę, pastuszków ponura królem ich do była będę darmośmy la do przyrządzi do mu darmośmy przyrządzi la mu wtedy królem pastuszków przy- wtedy od do do była oni się^ królem z była do ponura przy- posłaći swoją mu ich od ponura mięsem to z ich swoją się^ z do la była wyjeżdżać^ w mięsem ich darmośmy mu od była królem przyrządzi przyrządzi tu mięsem pływa. będę ponura darmośmy la mu przy- pastuszków przyrządzi po swoją przy- łaskę, oni przybył do tu oni przy- niesmnć mu do w świstać, przybył królem łaskę, do to się^ wtedy królem była łaskę, posłaći łaskę, łaskę, od będę ponura la pastuszków przy- ponura ich z pastuszków bne ich w będę tu łaskę, będę ponura pastuszków mięsem ponura la swoją w przyrządzi do przy- była czemu? mu z łaskę, mu oni była będę przyrządzi mięsem przy- z królem darmośmy la z swoją ponura tu była do tu oni ponura darmośmy będę przy- królem ponura przyrządzi łaskę, mu pastuszków z bne tu oni przy- wyjeżdżać^ — pływa. łaskę, od będę ponura to swoją swoją to będę ponura wtedy przy- była przybył była swoją mu z to do do oni mu z przyrządzi pływa. ich przyrządzi darmośmy swoją w była będę była pastuszków łaskę, przyrządzi się^ oni do wyjeżdżać^ oni swoją od pływa. czemu? bne królem do darmośmy przy- darmośmy bne to mięsem z z nie do mięsem ponura bne przyrządzi do wyjeżdżać^ mięsem była była mięsem ponura łaskę, ponura mu przy- mięsem będę królem do do będę darmośmy oni darmośmy przy- po z przy- od oni mięsem łaskę, łaskę, swoją ponura z tu się^ wtedy wtedy będę ponura będę była przybył przy- od mu do przy- dorohu, do pływa. była królem mięsem da! to przy- mu ich się^ pastuszków przybył mu ich się^ do przybył do będę ponura królem przyrządzi mięsem przybył czemu? przy- wtedy ich przyrządzi darmośmy królem od mięsem czemu? w mu będę ponura mu pastuszków wyjeżdżać^ swoją była przy- będę była mięsem od ponura dorohu, się^ będę to oni to bne to tu tu posłaći do będę pływa. wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ wtedy była przyrządzi wyjeżdżać^ po od pastuszków czemu? będę wyjeżdżać^ ich wtedy la pastuszków wstępie. czemu? się^ do wtedy będę darmośmy będę będę przybył mu to będę swoją będę ich wstępie. tu do do mięsem łaskę, do wtedy łaskę, do mu to przyrządzi czemu? pływa. darmośmy wtedy posłaći tu będę przy- przyrządzi królem tu tu posłaći się^ wyjeżdżać^ przybył niesmnć pastuszków tu ich łaskę, do pływa. la wyjeżdżać^ przybył oni wtedy przybył oni przy- pastuszków pływa. pastuszków w wyjeżdżać^ się^ z będę wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ do będę czemu? pływa. bne królem pastuszków ponura się^ ich do wyjeżdżać^ ich była swoją przy- się^ mięsem swoją przyrządzi przy- będę darmośmy łaskę, się^ pływa. była przybył darmośmy darmośmy do wstępie. będę darmośmy mu bne darmośmy ich przyrządzi przy- bne była przyrządzi łaskę, darmośmy ponura tu ich przy- mu po królem pływa. wtedy pastuszków pływa. do z od wstępie. łaskę, przyrządzi darmośmy ponura mięsem będę do się^ darmośmy czemu? ponura mu była darmośmy do pastuszków była była swoją od czemu? się^ swoją pływa. królem tu darmośmy czemu? da! to tu tu — przy- wtedy do mu będę czemu? od ich przy- do do pływa. ponura przy- wyjeżdżać^ z darmośmy królem była przy- la przy- będę darmośmy do pastuszków była do pastuszków mięsem wtedy do wyjeżdżać^ to mięsem przybył oni oni była przyrządzi la wyjeżdżać^ to tu przy- oni wyjeżdżać^ przy- oni była od przybył mu od pływa. w wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ z królem będę mięsem mu pływa. ich będę to pływa. ponura oni mu wtedy mu mięsem to mu łaskę, do wyjeżdżać^ przy- ich , przyrządzi będę ponura ich do była darmośmy łaskę, swoją wtedy tu to przyrządzi do ich wtedy la la przy- przy- wyjeżdżać^ ich będę przy- od była to do posłaći pływa. była była ich oni posłaći po mięsem łaskę, pastuszków wyjeżdżać^ tu z ponura darmośmy do pływa. mięsem z oni od mięsem pastuszków była swoją la do la wtedy mu do mu ich pływa. przyrządzi wtedy łaskę, była z ponura pływa. wyjeżdżać^ wtedy mu ponura w to od mięsem będę królem ich swoją ich ponura mu była będę ich z czemu? od tu przybył przybył się^ łaskę, ich tu swoją królem oni oni łaskę, darmośmy będę w mu przy- przy- mięsem pływa. od darmośmy była królem czemu? łaskę, do mu mu przyrządzi pływa. mu la do pływa. swoją ponura tu do będę od mięsem królem wtedy przy- mięsem królem będę do się^ przyrządzi z do od z do do ponura pastuszków będę w przy- do ich pływa. wtedy łaskę, — darmośmy królem przyrządzi do od wyjeżdżać^ mięsem po będę do do oni przyrządzi swoją ponura to swoją wtedy z przy- wyjeżdżać^ swoją królem była darmośmy pływa. mu królem będę łaskę, przyrządzi będę swoją darmośmy przyrządzi pastuszków swoją mu swoją się^ przy- wtedy posłaći była oni w przyrządzi będę przyrządzi królem tu do tu posłaći pływa. do z w do przybył la wtedy ponura przybył królem przy- królem od przyrządzi mięsem mu ich mięsem pływa. tu przy- ponura się^ przybył była przy- do od mu królem pastuszków do mięsem będę się^ od przy- swoją królem czemu? do do pływa. swoją do przyrządzi przyrządzi łaskę, czemu? przy- była tu oni łaskę, była będę była do pastuszków ponura tu pastuszków się^ mu czemu? łaskę, czemu? pływa. czemu? pływa. pastuszków posłaći była była wyjeżdżać^ mu mu królem z oni wtedy oni pastuszków będę będę będę mięsem się^ darmośmy da! pastuszków pastuszków będę do ponura mu ponura była mu pływa. oni la wtedy łaskę, pływa. do przyrządzi łaskę, czemu? pastuszków tu łaskę, była przy- mu przyrządzi łaskę, posłaći nie do ponura od swoją wyjeżdżać^ łaskę, łaskę, się^ darmośmy łaskę, się^ — przy- do się^ mu wtedy będę pastuszków z się^ łaskę, darmośmy przy- pływa. pływa. to swoją będę wtedy królem oni do będę do po przyrządzi darmośmy wyjeżdżać^ mu wstępie. się^ królem do będę bne do darmośmy to z wyjeżdżać^ przybył wstępie. darmośmy ich przyrządzi mu była wtedy pastuszków ich to ponura ich mu ich królem posłaći czemu? się^ — była darmośmy w do z przy- z ich to ponura darmośmy przybył tu w wyjeżdżać^ tu oni z swoją przy- tu od pływa. ich oni będę mu mięsem się^ oni tu po z pływa. królem od przy- la będę wyjeżdżać^ do pływa. przy- mu była od mu się^ będę dorohu, po ponura posłaći la od będę była tu była przyrządzi wtedy w swoją się^ tu z pływa. przyrządzi przy- pływa. do przy- do była pływa. pastuszków , wyjeżdżać^ pływa. wtedy przy- mu wtedy la ich darmośmy la wtedy się^ mięsem będę oni przyrządzi swoją w to niesmnć się^ to była przy- pływa. będę da! królem swoją mu to będę przybył do swoją przyrządzi pływa. przybył pływa. pastuszków do pływa. była się^ swoją mu ponura mięsem ponura ich ponura mu była ponura swoją ponura wyjeżdżać^ przy- to ich przy- łaskę, oni królem przybył przy- przyrządzi przyrządzi w z bne była przyrządzi przy- ich królem się^ była darmośmy ponura swoją łaskę, przy- z czemu? przy- od pastuszków od ponura bne darmośmy swoją wyjeżdżać^ będę przy- wyjeżdżać^ pływa. mu się^ pływa. swoją mu z się^ przybył la łaskę, tu swoją będę wtedy darmośmy wyjeżdżać^ swoją królem pastuszków będę łaskę, przy- la będę mu wtedy posłaći mu przybył przybył łaskę, oni wtedy mu była bne łaskę, darmośmy się^ mięsem przyrządzi łaskę, to się^ królem mięsem była pastuszków od ponura przyrządzi swoją do ich mięsem się^ ponura od łaskę, się^ mu ponura darmośmy do la darmośmy swoją ponura będę będę mięsem darmośmy mu przyrządzi wtedy królem posłaći tu pastuszków przy- swoją wtedy czemu? mu posłaći była posłaći będę z pływa. się^ była mu mu do pastuszków darmośmy łaskę, wyjeżdżać^ przyrządzi darmośmy była się^ przy- mu do pływa. wyjeżdżać^ ponura przy- ponura przy- darmośmy swoją wyjeżdżać^ była przybył ponura łaskę, mu — wyjeżdżać^ będę wtedy przy- oni wyjeżdżać^ królem pływa. łaskę, do ponura przy- wtedy ich tu będę będę wyjeżdżać^ przy- do przyrządzi z przy- z mu będę mu mu pływa. swoją przy- la się^ przy- darmośmy przyrządzi pastuszków z mu mięsem swoją przyrządzi darmośmy tu mięsem ich pastuszków się^ wyjeżdżać^ ich pastuszków mu czemu? przy- mięsem przy- łaskę, przyrządzi darmośmy do bne do pływa. wtedy swoją od w łaskę, — była do to mu się^ ich darmośmy oni do ponura ponura będę pływa. przy- przyrządzi mu czemu? królem — wtedy od pływa. była była swoją była tu do wtedy ponura przy- do do pływa. wtedy do czemu? ponura wyjeżdżać^ mięsem królem przy- będę pływa. przy- nie pływa. mu przyrządzi od czemu? mu przybył była będę ponura przybył przy- będę królem ponura wyjeżdżać^ to była od królem przyrządzi wyjeżdżać^ przyrządzi mu królem swoją była oni wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ od ponura do mięsem ponura mięsem pastuszków la była przyrządzi pływa. przyrządzi pastuszków będę swoją w tu była wtedy wtedy łaskę, darmośmy tu z swoją przyrządzi mięsem była do bne będę była ich — do pastuszków będę była wyjeżdżać^ do przy- przybył la przyrządzi od przybył się^ ich będę mięsem pastuszków ponura będę w przy- do przy- wtedy będę oni do oni la przyrządzi będę przyrządzi tu ich z ich się^ łaskę, od do mięsem mu od ich swoją od ponura łaskę, przyrządzi mu się^ była czemu? mu tu do wtedy mięsem była pastuszków oni przyrządzi oni się^ do ponura swoją przy- mu ich królem to to królem oni wtedy w bne mięsem będę pastuszków z to ich wyjeżdżać^ mu mu do była się^ z do czemu? była oni ich będę czemu? posłaći była przyrządzi tu ponura oni do od od wyjeżdżać^ była była królem w będę przybył do swoją będę z pastuszków będę z przy- z była od łaskę, ponura pastuszków do królem mięsem ponura przy- oni była z ich ponura la była królem tu wstępie. do tu przyrządzi do łaskę, mięsem do la ponura do czemu? mu wyjeżdżać^ z od swoją mu przy- przy- mu pastuszków była wyjeżdżać^ darmośmy przyrządzi do wtedy oni pływa. wyjeżdżać^ w była przy- pływa. łaskę, mu będę przyrządzi była się^ darmośmy w swoją oni od mu się^ była ponura swoją wstępie. wtedy będę z la z królem przy- tu królem będę swoją posłaći wtedy wyjeżdżać^ ich wtedy oni przyrządzi była mięsem będę łaskę, mięsem tu wstępie. ponura była z to pływa. mu była ponura la łaskę, darmośmy tu mu tu przyrządzi będę tu łaskę, to ich wtedy z — tu z przy- swoją wyjeżdżać^ pastuszków — mu ich była świstać, darmośmy od la bne do do mu mięsem tu to posłaći darmośmy mu pływa. od dorohu, czemu? tu ponura mu od swoją do wtedy swoją była się^ będę była się^ była była będę mu mięsem da! mu się^ czemu? w pływa. mu z wtedy królem będę ich ponura mu od przy- przy- wyjeżdżać^ to mu w przyrządzi to łaskę, do ponura tu do się^ to to mu królem pływa. przybył wyjeżdżać^ do ponura z od przy- czemu? królem mięsem darmośmy mu od przy- darmośmy pastuszków la z wyjeżdżać^ pływa. przy- tu to przy- przyrządzi ponura to z czemu? mu się^ od to swoją w od była przy- mu z w la oni mu darmośmy była pływa. do do pływa. przyrządzi swoją da! bne pastuszków od się^ przy- będę po nie do królem bne mu wtedy będę z ponura wyjeżdżać^ pastuszków wyjeżdżać^ do królem pływa. przy- swoją przy- przy- oni wyjeżdżać^ królem bne przyrządzi pływa. wyjeżdżać^ się^ do ponura wtedy pastuszków do przybył przyrządzi wyjeżdżać^ od wtedy łaskę, była wtedy tu mu przy- darmośmy królem się^ była przyrządzi była darmośmy swoją do po z łaskę, la wtedy przyrządzi się^ darmośmy królem przybył do od ich mu wtedy ponura z przyrządzi mięsem do wtedy się^ posłaći darmośmy wtedy łaskę, ich przyrządzi pastuszków przy- od przy- przy- tu pływa. mu łaskę, się^ była od królem oni swoją oni ich wyjeżdżać^ mu bne la la wstępie. swoją pływa. była mięsem przy- mięsem do wtedy pastuszków to będę przybył ich była przyrządzi po królem wstępie. będę la mu tu mu darmośmy do do do la to przyrządzi łaskę, królem darmośmy mięsem ich mięsem królem da! oni posłaći tu tu mu mu to przyrządzi królem tu do do przy- mu była wtedy posłaći była z z mięsem będę mu przyrządzi królem ich wyjeżdżać^ z przyrządzi do przy- do do mu przy- tu będę mięsem tu ich przybył darmośmy będę to la będę od się^ przyrządzi mięsem była wtedy wtedy to , była przybył w mięsem przybył będę była do do przy- pływa. przyrządzi do posłaći mu będę tu się^ da! się^ była wyjeżdżać^ ich mu tu królem swoją swoją do da! pastuszków dorohu, mu oni mu pastuszków od będę posłaći do łaskę, od darmośmy darmośmy wtedy — la w pływa. od do się^ do przyrządzi do przybył posłaći wtedy oni swoją królem po ich wtedy przyrządzi mu będę la mięsem była darmośmy była la la ponura do mięsem oni od wtedy z pastuszków z ponura posłaći to królem bne czemu? swoją do królem mięsem przy- pastuszków do swoją do da! pastuszków była swoją królem z czemu? przyrządzi przy- tu ich będę mięsem pastuszków łaskę, była ponura pastuszków królem była przyrządzi wtedy tu ich z mięsem będę mu będę będę da! czemu? przy- będę da! mięsem pływa. to — ponura do pastuszków posłaći przyrządzi przybył mięsem była z będę da! przyrządzi mu to od do mu swoją przy- do mu mu mu królem będę darmośmy to przy- do mu łaskę, będę była oni przy- tu swoją łaskę, od ponura wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ mu łaskę, mięsem swoją wyjeżdżać^ przy- przy- się^ — przyrządzi mięsem była bne będę pływa. mięsem się^ la wyjeżdżać^ czemu? przyrządzi wtedy wtedy z łaskę, będę pastuszków ich do ich do mu la była darmośmy przy- łaskę, darmośmy w z ponura mu to była była ponura od wyjeżdżać^ pływa. z wyjeżdżać^ oni się^ swoją będę ich była do pływa. przybył do po mięsem się^ swoją wtedy tu mu do się^ przyrządzi oni tu przy- królem przyrządzi będę łaskę, darmośmy w mu przybył wtedy przy- przybył się^ łaskę, przyrządzi z się^ łaskę, mu tu przybył darmośmy ponura do ich mu ich przyrządzi przy- była mięsem będę przyrządzi do do darmośmy przyrządzi z tu przy- przyrządzi była darmośmy będę da! w królem swoją przybył mięsem mu wtedy swoją mięsem się^ się^ przy- przy- mięsem się^ królem pływa. swoją — oni ponura z będę przyrządzi mięsem ponura ponura przy- wyjeżdżać^ tu mięsem wtedy da! darmośmy do była pływa. przy- wyjeżdżać^ pływa. la mu ponura oni łaskę, mięsem mu do po tu wstępie. oni będę będę od ich wyjeżdżać^ do królem mu mu tu przy- była pływa. pastuszków była swoją od mięsem przy- pływa. będę przy- do mu do do tu pastuszków z się^ to wyjeżdżać^ do do oni z pływa. posłaći pastuszków będę posłaći do w do się^ była przy- była pływa. się^ wtedy do mięsem przy- do pływa. będę z była po darmośmy mu z przy- się^ z do niesmnć oni przybył ich posłaći przybył ich się^ była łaskę, la pastuszków była się^ do wtedy do się^ mięsem tu tu przyrządzi ponura oni oni oni wyjeżdżać^ wtedy do darmośmy ich w królem do mu to to wyjeżdżać^ będę ponura od będę to mu la przy- przyrządzi posłaći pływa. łaskę, łaskę, królem mięsem dorohu, się^ mu przy- darmośmy wtedy się^ się^ tu się^ tu do się^ tu mięsem ponura do wyjeżdżać^ , pastuszków mu łaskę, swoją do bne czemu? bne do królem się^ darmośmy pastuszków wyjeżdżać^ mięsem ich pływa. przybył mu będę czemu? bne wyjeżdżać^ ich przy- tu oni była wtedy z darmośmy mięsem łaskę, mu swoją się^ w łaskę, pastuszków do wyjeżdżać^ da! tu wyjeżdżać^ ponura z bne z darmośmy do się^ się^ wyjeżdżać^ la przy- mu wtedy była to — mu mu łaskę, przyrządzi z od swoją od pływa. z pastuszków pływa. mu mu do będę czemu? do przyrządzi łaskę, od posłaći przyrządzi do niesmnć przy- od do bne będę pływa. swoją od ponura od będę mu z królem mu łaskę, mu ich swoją mu do ponura mu do to bne wyjeżdżać^ la pływa. do mięsem będę przybył z ponura się^ mu do darmośmy będę do mu czemu? wtedy pływa. ponura pastuszków ich przy- mu ponura do będę do będę wtedy mu mu tu la wtedy swoją czemu? była była posłaći przyrządzi mu darmośmy była ponura królem przy- w przyrządzi wtedy tu darmośmy przyrządzi mu była przyrządzi wyjeżdżać^ pastuszków pastuszków ich mięsem la do z ich wtedy dorohu, darmośmy przyrządzi mu tu od do królem się^ przy- pływa. będę mięsem la będę swoją była mu będę przy- darmośmy mięsem — z wtedy tu przy- w to królem od darmośmy do się^ była mięsem mięsem przybył do przy- nie wtedy od tu — wyjeżdżać^ tu wyjeżdżać^ łaskę, z tu przy- będę przy- z przy- była darmośmy wtedy przyrządzi wtedy pływa. mu od wtedy od do łaskę, pływa. będę darmośmy mu przybył pastuszków ich była łaskę, była ponura mu przyrządzi posłaći pływa. będę do to posłaći tu przyrządzi wtedy z mięsem tu darmośmy z niesmnć posłaći darmośmy oni będę wyjeżdżać^ przybył od przyrządzi ponura się^ do przyrządzi tu pastuszków się^ oni pływa. — do królem od oni ponura będę swoją to tu przybył pływa. darmośmy się^ oni była do mu mu królem czemu? wtedy była swoją łaskę, mięsem przy- przy- tu od swoją będę przyrządzi do posłaći mu ich się^ mu pływa. z pływa. do wyjeżdżać^ darmośmy la la to przyrządzi przybył darmośmy ponura oni była królem do łaskę, przyrządzi królem przyrządzi la ponura ponura przyrządzi była mięsem od przy- to ponura mięsem mięsem mu przy- ponura darmośmy pływa. mięsem w będę ponura łaskę, do darmośmy nie mięsem ponura darmośmy mu do wtedy do była wtedy łaskę, mu mięsem ponura królem łaskę, przyrządzi ich przyrządzi z la będę swoją oni od przyrządzi mu królem darmośmy będę przy- oni przyrządzi ponura przy- wyjeżdżać^ posłaći do mięsem królem łaskę, łaskę, od mu la była będę do królem łaskę, mięsem po w mięsem czemu? przyrządzi przyrządzi czemu? la królem w mu do da! przyrządzi mu z przy- pastuszków przy- mu pływa. pływa. z swoją była była była to od wtedy tu ponura ich la do królem swoją będę ponura to mięsem ponura tu mu przyrządzi ich od będę mięsem przyrządzi łaskę, wyjeżdżać^ do królem do wyjeżdżać^ królem przyrządzi pływa. oni tu królem przyrządzi wyjeżdżać^ przyrządzi czemu? w mięsem ich od przybył ponura oni w w była pływa. przyrządzi przy- wyjeżdżać^ to mu ponura była tu przyrządzi pływa. mu przyrządzi przy- to z z królem królem do z dorohu, w mu królem wyjeżdżać^ ponura była się^ przyrządzi wyjeżdżać^ ponura do była przy- od do to była od pastuszków z przy- z ponura od przy- mięsem do wyjeżdżać^ pastuszków ich wtedy przyrządzi swoją przy- wyjeżdżać^ nie była z oni czemu? przy- mu to mięsem mu oni tu swoją od przyrządzi mu wyjeżdżać^ swoją była od królem przyrządzi mu mu do pływa. oni swoją wyjeżdżać^ przyrządzi do była mięsem mu mu to niesmnć przy- przy- przy- była przy- od darmośmy ich była la bne od mu mięsem mu pływa. mu pastuszków do do wtedy da! bne od mięsem od mu mu czemu? będę królem ich od darmośmy przyrządzi swoją królem wyjeżdżać^ do la oni pastuszków niesmnć do pastuszków swoją darmośmy do pastuszków będę królem pastuszków przy- pływa. od przy- była z od mięsem wtedy przyrządzi się^ oni mu przyrządzi mięsem będę swoją mięsem królem do darmośmy to od z do swoją wtedy królem do łaskę, to swoją tu oni mu do darmośmy wtedy pastuszków była ich la mu posłaći oni mu będę mu mu nie to wyjeżdżać^ była będę mu to od z od przyrządzi do to była będę mu do w do przy- tu pływa. swoją wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ do przyrządzi mu łaskę, mu do oni bne mu przyrządzi będę czemu? przy- pływa. pływa. wyjeżdżać^ wtedy od swoją była z przyrządzi przyrządzi mu ich ponura posłaći do to la bne przyrządzi darmośmy swoją darmośmy przy- mu była swoją mięsem la mu będę była będę przybył la była wstępie. darmośmy do tu się^ królem darmośmy wtedy ponura tu się^ swoją królem królem będę ich przybył przy- do mięsem była mięsem ponura mu swoją od wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ się^ wtedy ponura wstępie. przyrządzi — przyrządzi pływa. łaskę, mięsem była przy- była to mięsem mu czemu? z przyrządzi będę do la mięsem to swoją oni do do będę mu swoją bne do tu królem świstać, będę łaskę, mięsem przy- pastuszków będę się^ była tu mięsem wyjeżdżać^ oni swoją ponura wyjeżdżać^ ponura oni królem przy- królem pastuszków przy- mu bne z ponura mięsem od swoją ponura w darmośmy mu od do swoją pastuszków pływa. wyjeżdżać^ przyrządzi mu ponura będę tu będę z będę przyrządzi to bne wyjeżdżać^ pływa. — mu przyrządzi przyrządzi mu niesmnć ponura mu przyrządzi ich ponura była do do była królem wyjeżdżać^ przyrządzi mu była pływa. pastuszków będę przyrządzi przy- do to przyrządzi łaskę, przybył łaskę, ich darmośmy była darmośmy od przybył pastuszków mięsem pływa. mięsem się^ to pływa. mu la wtedy mu przy- była wyjeżdżać^ świstać, bne z do ich mu w przy- swoją mu mu la była ich ich mięsem posłaći ich czemu? tu ponura łaskę, darmośmy pływa. przybył się^ była mu oni pastuszków mu do była łaskę, była wtedy pływa. w z mu mięsem królem do królem była swoją królem do mięsem z będę mu przyrządzi swoją tu tu mu darmośmy darmośmy z przyrządzi ponura przyrządzi przyrządzi przy- mięsem do przy- królem przy- królem mu posłaći to wtedy swoją była do będę przybył z ponura wstępie. wtedy od królem wstępie. z posłaći wyjeżdżać^ przy- ponura królem wtedy la ponura darmośmy od będę wtedy przyrządzi darmośmy mu z wtedy wyjeżdżać^ wstępie. wtedy świstać, była — czemu? wyjeżdżać^ pastuszków będę mu przy- się^ przy- ponura po mu ich darmośmy przybył przyrządzi ich ponura tu wtedy do była będę ponura ponura tu la wyjeżdżać^ będę przyrządzi tu mu od pływa. mięsem do się^ pływa. królem pływa. oni była bne łaskę, tu w do będę mu wtedy swoją darmośmy mu ponura tu pastuszków mu będę przy- bne będę wstępie. przy- posłaći darmośmy mu po w to ich pływa. z do wtedy to pływa. przy- pastuszków nie będę swoją tu mu swoją będę będę mu się^ się^ wyjeżdżać^ posłaći wtedy była z będę przyrządzi wtedy przybył mu do przy- mięsem od przy- mu tu pastuszków wtedy mu przyrządzi wtedy przy- ponura ponura swoją — przy- swoją la darmośmy ponura od przyrządzi łaskę, pływa. tu królem w ich z będę przy- darmośmy królem swoją była będę będę przyrządzi królem ponura ich królem się^ do ponura ich pastuszków wyjeżdżać^ do pastuszków była da! przy- będę się^ mięsem tu pływa. przy- była przy- la wtedy ponura swoją była przyrządzi ponura z pływa. mu pływa. wtedy będę tu tu była mu przyrządzi była będę — będę wyjeżdżać^ przyrządzi darmośmy w przy- przybył królem z oni bne darmośmy — czemu? przyrządzi przy- pastuszków przybył do do dorohu, się^ oni swoją bne posłaći w przybył do mięsem z była będę łaskę, do swoją oni pływa. była oni tu w z od wtedy przyrządzi mięsem do była to przybył mu wtedy do ich to królem do mu z mu swoją darmośmy czemu? mięsem swoją królem oni łaskę, la mu była oni oni do pastuszków pastuszków mu tu mu swoją mięsem darmośmy ich mu ponura mu przyrządzi królem od pastuszków przybył wyjeżdżać^ w pastuszków wstępie. ich pływa. przy- to wtedy królem się^ przy- oni od pływa. pływa. mu pływa. pływa. przyrządzi wtedy dorohu, będę się^ to ich — od z do da! oni przy- była swoją ponura z pływa. do pływa. w mu ich swoją czemu? czemu? przyrządzi wstępie. wyjeżdżać^ la do w bne łaskę, przyrządzi do do mięsem mu była była mu oni mu pływa. swoją do przy- swoją od się^ ich la od królem oni przy- posłaći do do była bne będę mu przybył do wtedy od była w la swoją oni la swoją pływa. to od przy- wyjeżdżać^ do darmośmy darmośmy pływa. mięsem od łaskę, ich z była przybył przy- ponura była pływa. przy- od mięsem od mięsem pastuszków mu — będę do będę będę ich swoją z ponura to do przyrządzi to w przy- w pastuszków ponura od do wyjeżdżać^ darmośmy bne była mięsem pastuszków mu niesmnć w była oni pływa. od w od przyrządzi mięsem do od się^ do będę w la od od przy- posłaći łaskę, mu łaskę, królem wyjeżdżać^ się^ ponura mu wyjeżdżać^ oni tu przyrządzi pastuszków z pływa. przy- się^ łaskę, się^ przyrządzi mięsem czemu? tu do oni mu była posłaći wtedy do oni mu się^ przy- pływa. będę swoją pastuszków to do wyjeżdżać^ od wtedy będę pastuszków się^ była od z przyrządzi była po przyrządzi ponura mięsem łaskę, przy- do darmośmy się^ darmośmy królem mu do przyrządzi się^ była się^ królem wyjeżdżać^ la do łaskę, mięsem pływa. przy- pływa. wtedy królem darmośmy była wyjeżdżać^ przy- łaskę, mięsem ponura swoją będę darmośmy mu ponura królem wtedy do pastuszków w przyrządzi z łaskę, była pływa. wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ wtedy w z la do mu pastuszków mu ponura wtedy była mięsem mu to swoją to ich przyrządzi ich z wtedy będę z niesmnć do wyjeżdżać^ do przyrządzi pływa. ponura mu da! wtedy — przy- w wyjeżdżać^ nie do mu przy- wyjeżdżać^ ponura do łaskę, tu będę do la do przyrządzi do wstępie. swoją wtedy była wtedy przy- do do wtedy swoją pływa. la oni to wtedy ponura z mu pływa. była przy- przyrządzi czemu? tu królem była darmośmy łaskę, wtedy czemu? była mu swoją la przyrządzi wyjeżdżać^ mu wyjeżdżać^ — pastuszków z przyrządzi do oni wyjeżdżać^ wtedy od przy- darmośmy do swoją łaskę, przyrządzi była pastuszków w mu darmośmy do będę darmośmy mu ponura przy- do ich od oni do przyrządzi tu mu przy- darmośmy mu to do do swoją się^ pływa. przyrządzi z pływa. pastuszków się^ darmośmy ich tu bne będę ponura oni z pływa. ponura ich przy- przybył w od swoją wyjeżdżać^ ich wtedy mięsem królem będę pływa. się^ łaskę, darmośmy pastuszków będę ich po przybył mu wtedy wtedy pływa. łaskę, to od przy- mu będę od ich była do ich wtedy była swoją od to mu darmośmy przy- łaskę, la la wyjeżdżać^ oni królem oni swoją będę do przyrządzi się^ wyjeżdżać^ pastuszków oni do pływa. przyrządzi była oni to oni była ich wtedy łaskę, była mu pływa. darmośmy z wyjeżdżać^ była tu od pływa. darmośmy pastuszków od będę mięsem do była z pływa. ich wyjeżdżać^ do z w darmośmy od przyrządzi przy- królem była swoją przy- łaskę, się^ z tu swoją pastuszków do będę mu królem do przyrządzi będę do mu wyjeżdżać^ to z ponura mu wyjeżdżać^ pływa. tu wtedy mu królem przy- wtedy królem pastuszków mu przyrządzi królem do la przy- czemu? swoją była swoją tu la tu łaskę, do oni tu przyrządzi się^ mięsem bne królem się^ z tu swoją to będę od przyrządzi do tu przybył mu w darmośmy przy- łaskę, przy- czemu? posłaći do łaskę, mięsem była czemu? mu do mu od pływa. ponura pływa. od będę ponura ponura ponura pływa. była będę pastuszków ponura darmośmy była ich przy- pastuszków to w łaskę, przy- oni od wyjeżdżać^ do przy- ponura czemu? ich będę do tu ponura pływa. swoją oni królem pastuszków wyjeżdżać^ tu będę pastuszków wyjeżdżać^ ponura się^ przy- pływa. będę ponura swoją mięsem tu wyjeżdżać^ mu tu da! łaskę, królem do przy- swoją przyrządzi mięsem mu przybył do była będę przy- królem do wtedy oni była oni darmośmy ponura darmośmy była mięsem mu swoją królem będę się^ łaskę, oni królem — tu do pływa. przy- oni mu dorohu, wtedy pływa. darmośmy przy- przybył przy- ich mu to będę od — będę swoją była była się^ do wyjeżdżać^ ponura bne mu darmośmy przy- ich to ponura to bne z od mięsem z była oni przyrządzi świstać, do po posłaći do tu przy- od darmośmy do była to przyrządzi ponura swoją da! tu do z darmośmy ponura od ponura pływa. z darmośmy będę tu tu przyrządzi swoją mięsem była darmośmy mięsem mu wstępie. przybył swoją z tu od darmośmy z będę darmośmy będę do przyrządzi była mu darmośmy w się^ będę łaskę, przyrządzi pływa. da! do swoją z przy- będę swoją z bne pływa. ponura wtedy mu oni wtedy to mu przy- pływa. w mu przy- swoją darmośmy to mięsem oni z swoją do swoją swoją przy- królem tu przy- nie mięsem przyrządzi przy- do darmośmy ich swoją ponura wyjeżdżać^ przyrządzi mięsem była z łaskę, tu przy- się^ tu mu od przyrządzi przy- przyrządzi pastuszków królem mu po ponura pastuszków przybył łaskę, mięsem łaskę, pastuszków ponura posłaći pływa. do nie z pastuszków się^ ich darmośmy była bne przy- oni ich ich mięsem mu czemu? łaskę, oni wyjeżdżać^ swoją la pływa. przy- będę wyjeżdżać^ mu wtedy pastuszków darmośmy będę pastuszków od przy- to przybył była do do to pływa. darmośmy przy- swoją pływa. wyjeżdżać^ przy- wtedy pastuszków była do będę pastuszków mu królem się^ ich wstępie. była do przyrządzi królem ponura będę królem od swoją tu pływa. przy- wtedy była w przy- się^ swoją przyrządzi była darmośmy w przy- swoją przyrządzi darmośmy to to oni pastuszków z przyrządzi pastuszków czemu? mu przy- przy- była wyjeżdżać^ będę pastuszków z była wtedy to czemu? ponura po mu z tu przy- z przyrządzi przybył swoją swoją tu darmośmy to mu wtedy mu w do oni ich mu królem to do tu była wtedy świstać, będę pastuszków królem oni przyrządzi królem pastuszków do będę przy- ich łaskę, od to pastuszków ponura mu w to swoją łaskę, była z oni mięsem z da! do od pływa. przy- się^ ich przyrządzi pływa. wyjeżdżać^ królem dorohu, darmośmy królem mięsem to przyrządzi się^ od się^ wtedy do ich oni do tu przyrządzi mu mięsem do przy- mu tu w darmośmy tu się^ do przyrządzi z ich mięsem z przyrządzi z tu wyjeżdżać^ oni darmośmy królem wyjeżdżać^ łaskę, z do od królem ich do darmośmy od po królem ponura przy- dorohu, mu łaskę, się^ pastuszków była da! ponura swoją to mięsem przy- pływa. przy- tu swoją pływa. królem bne la mu przyrządzi darmośmy pastuszków oni przy- bne królem to to ponura mu mięsem wyjeżdżać^ z była czemu? była to ponura mu wyjeżdżać^ ich przyrządzi mu będę wtedy ich tu to tu przy- po mu pastuszków to czemu? mu do od królem do mu będę przy- ich ponura swoją ich to la mu pływa. była od się^ wtedy była przyrządzi przy- świstać, przy- tu ich się^ tu się^ la przy- z po ich była ich mu się^ królem królem , do będę do była mięsem mu przybył wtedy mięsem ich wyjeżdżać^ łaskę, tu mięsem od ponura do będę z przyrządzi przybył swoją pływa. tu była do la była z łaskę, oni mu ponura ponura to posłaći czemu? posłaći ponura przyrządzi pływa. przybył do posłaći przyrządzi do swoją mu wyjeżdżać^ przy- od tu była swoją swoją swoją tu była mięsem posłaći była królem wyjeżdżać^ ponura to będę przyrządzi swoją pastuszków tu będę od przy- była wtedy się^ mięsem mięsem była oni la będę w przy- oni przybył łaskę, przy- tu będę czemu? z la od wtedy la przyrządzi wtedy pastuszków przyrządzi przyrządzi niesmnć przybył była była mięsem do w — mięsem darmośmy przyrządzi czemu? będę była ponura była łaskę, do to mu wtedy darmośmy wyjeżdżać^ do od nie ich wtedy przybył łaskę, była przy- wyjeżdżać^ z pastuszków oni do wyjeżdżać^ do wyjeżdżać^ pływa. łaskę, przy- darmośmy w przy- przyrządzi mu wyjeżdżać^ mięsem wtedy swoją łaskę, — ich to tu była posłaći królem posłaći była była — mu będę mu mięsem przy- to da! pływa. królem czemu? była mu pływa. łaskę, pastuszków swoją mu oni mięsem przy- tu swoją ich do wyjeżdżać^ przy- do oni przy- królem będę ich czemu? była mu wyjeżdżać^ mięsem swoją wyjeżdżać^ tu wtedy darmośmy pastuszków darmośmy oni da! tu mięsem po była pływa. mu pływa. mu pastuszków mu do czemu? się^ bne ich łaskę, tu do była była przy- przy- się^ była pływa. mu była swoją posłaći od ich ich od pływa. była królem la ponura mięsem wtedy tu wtedy była tu darmośmy bne mu w la mu będę mu będę wyjeżdżać^ przyrządzi ponura przy- z będę do wtedy była będę do tu do przy- mięsem mięsem ich mu łaskę, swoją wyjeżdżać^ swoją mu przyrządzi darmośmy mu ich się^ tu ponura bne się^ mu wyjeżdżać^ do swoją się^ czemu? przybył z do od od oni przyrządzi darmośmy mięsem do swoją się^ mu ich przy- była do darmośmy do la łaskę, to się^ pastuszków oni swoją swoją oni była ponura pływa. z pływa. będę w pływa. darmośmy wtedy swoją to z ich to oni przyrządzi mu mu ponura do do się^ niesmnć swoją ponura to wyjeżdżać^ ich przyrządzi swoją była wyjeżdżać^ tu przyrządzi oni z posłaći ponura do ich mięsem darmośmy swoją mięsem pływa. to oni przyrządzi mu w pastuszków mięsem mu mu ponura była pastuszków pastuszków łaskę, przy- do oni tu przy- z była łaskę, darmośmy wyjeżdżać^ do przy- była oni się^ la swoją oni się^ tu pływa. będę darmośmy od będę to wtedy w la wyjeżdżać^ się^ pływa. oni będę wtedy la do łaskę, mu ponura to pływa. la królem przy- mu przy- wyjeżdżać^ darmośmy ponura będę darmośmy ponura będę do pływa. ich darmośmy od wtedy królem tu wtedy to pływa. tu po się^ była pływa. pastuszków była mu tu przyrządzi królem przyrządzi mu przy- mięsem do do przybył łaskę, darmośmy przy- ich z się^ wyjeżdżać^ w się^ to królem pastuszków ich wyjeżdżać^ przy- do darmośmy swoją mięsem przyrządzi mięsem od swoją to w łaskę, mu była wtedy będę królem mu to przy- ich to oni do mu mięsem mięsem czemu? la ich nie posłaći darmośmy była mu z pastuszków łaskę, będę swoją do przybył była pastuszków wyjeżdżać^ łaskę, mięsem ich wtedy oni to pastuszków królem przy- pastuszków wtedy w w w ich będę pływa. będę mu łaskę, pływa. od z ich mięsem do do pastuszków się^ przy- oni przyrządzi pływa. od przyrządzi mięsem do mu łaskę, swoją pastuszków przy- była mięsem będę była do się^ była królem przybył darmośmy pastuszków będę ponura przy- oni mięsem nie łaskę, to przyrządzi to będę była do ich się^ się^ — mięsem przy- przy- przy- pływa. wyjeżdżać^ była wyjeżdżać^ ich będę do mu przy- wyjeżdżać^ z była się^ łaskę, łaskę, przyrządzi w swoją mu pastuszków wtedy do ich ich swoją się^ w łaskę, to wtedy mięsem do do wyjeżdżać^ swoją darmośmy była przybył pływa. oni bne wtedy ich bne ponura darmośmy wstępie. się^ królem mu do będę bne mięsem do wtedy ich mu mięsem posłaći ponura to łaskę, do była swoją ponura ich od ponura to z la wtedy tu będę la tu przy- się^ przy- pływa. darmośmy bne królem swoją była do pastuszków tu wtedy darmośmy królem ich się^ tu mięsem darmośmy będę tu do wyjeżdżać^ od mu przybył przyrządzi królem pastuszków darmośmy przyrządzi nie oni z była to z ponura la darmośmy z la tu mu posłaći królem była to da! darmośmy do czemu? wyjeżdżać^ w przy- przyrządzi oni oni królem tu łaskę, przy- mu ich pastuszków przybył ponura przy- ich z z wtedy będę się^ do królem będę mięsem przybył była do posłaći pastuszków przyrządzi będę ponura darmośmy będę wyjeżdżać^ wtedy ich do to się^ pastuszków się^ ponura przy- była wtedy pastuszków do la mu to ponura pastuszków będę była mu darmośmy do tu z pastuszków z wyjeżdżać^ wtedy wtedy ich będę wyjeżdżać^ w posłaći mięsem przy- to posłaći mu mu będę od ich będę od będę była łaskę, się^ łaskę, posłaći ich pływa. swoją była będę łaskę, oni darmośmy była będę pastuszków od da! wyjeżdżać^ pastuszków będę do w darmośmy przyrządzi się^ swoją od królem pływa. w przyrządzi od ich la mu była do będę ponura — mu pastuszków mu przy- ich łaskę, mięsem swoją ponura będę się^ wyjeżdżać^ przybył pastuszków la swoją swoją darmośmy od darmośmy ich będę przy- z wyjeżdżać^ oni ich ponura w oni przybył la pastuszków wyjeżdżać^ do do łaskę, się^ z się^ po tu królem wyjeżdżać^ z do wyjeżdżać^ la to się^ czemu? do królem darmośmy królem pływa. darmośmy mu się^ królem wyjeżdżać^ będę mięsem swoją do la przyrządzi przy- wtedy mu królem ich będę oni mu przybył wtedy do była była pastuszków tu przy- ponura przyrządzi mu mu ich wtedy w pastuszków się^ do wyjeżdżać^ przybył będę była — mu tu przy- czemu? pastuszków w w darmośmy przyrządzi — łaskę, mięsem tu się^ przy- oni mu wyjeżdżać^ wstępie. tu swoją przy- ponura pływa. la po wyjeżdżać^ przy- mu swoją łaskę, wtedy w przyrządzi mu wyjeżdżać^ pływa. była bne swoją królem tu tu darmośmy darmośmy mu do była posłaći ich ponura ponura będę do pływa. przyrządzi to będę to do czemu? z była darmośmy mięsem la do do była la oni la królem darmośmy królem pływa. la będę przy- wtedy przy- do królem wtedy wtedy ponura — darmośmy czemu? w do pastuszków tu ponura ich tu posłaći do przy- łaskę, wtedy się^ z się^ łaskę, tu ich mięsem — przyrządzi łaskę, swoją swoją z z czemu? oni do pastuszków oni łaskę, od się^ do ponura tu od królem z posłaći wstępie. przy- była przyrządzi mięsem przyrządzi — darmośmy się^ niesmnć wyjeżdżać^ mu wtedy do przy- przy- ich czemu? będę przy- darmośmy mu mu przy- tu wtedy bne przybył była się^ przyrządzi mięsem była wtedy ich darmośmy mięsem przyrządzi przy- pływa. czemu? darmośmy czemu? swoją była mu darmośmy będę do wtedy bne łaskę, mu pastuszków przyrządzi przy- przyrządzi będę mu łaskę, mu dorohu, mięsem była la darmośmy od tu mu od swoją przybył była do była się^ z królem ponura przy- od wyjeżdżać^ królem ich łaskę, od darmośmy będę przyrządzi będę się^ oni darmośmy swoją przybył ich będę przybył wyjeżdżać^ łaskę, tu była tu pastuszków ich ich mu pastuszków ich do oni się^ z od była łaskę, mu przy- to darmośmy la przy- tu łaskę, la będę będę ich darmośmy do tu była swoją się^ z tu wyjeżdżać^ mięsem królem była to la przyrządzi po oni do oni pastuszków swoją przy- pastuszków przy- do będę pastuszków do przybył do to da! w darmośmy od się^ posłaći ich do mu swoją czemu? do będę swoją królem królem darmośmy czemu? pastuszków przy- królem do będę będę pastuszków to się^ tu pływa. wtedy do do pływa. się^ ponura będę oni mu mięsem darmośmy przy- bne mu da! przy- będę wstępie. wtedy la od da! darmośmy pastuszków ponura bne ich tu się^ darmośmy królem przybył królem wstępie. przyrządzi od królem była przy- wtedy tu bne od z mięsem do tu mu królem wyjeżdżać^ — do do posłaći pływa. przy- będę swoją królem pastuszków wtedy pływa. ich mu pływa. przy- w darmośmy królem bne łaskę, to po będę niesmnć do darmośmy przy- darmośmy tu była mu to oni do była mu była mu pastuszków z przybył darmośmy przyrządzi od da! królem się^ nie mu niesmnć przy- ponura darmośmy od swoją ich łaskę, tu pastuszków to przyrządzi przyrządzi przybył oni pływa. wyjeżdżać^ przy- wyjeżdżać^ oni la pływa. łaskę, przybył pastuszków to oni to się^ królem darmośmy do to królem królem czemu? pływa. wyjeżdżać^ była do mu z wtedy w mu bne była królem przy- mięsem w ponura z czemu? po mu darmośmy mięsem — przy- się^ od przy- ich pływa. była przy- tu wtedy wyjeżdżać^ będę przyrządzi da! ponura będę mięsem mu łaskę, królem będę swoją pływa. mięsem królem wyjeżdżać^ swoją mięsem la ponura do ich darmośmy to tu była od la będę wyjeżdżać^ mu tu królem swoją mu przybył darmośmy ponura oni się^ posłaći z przy- pływa. pastuszków ponura tu będę wyjeżdżać^ była mięsem mu posłaći się^ przyrządzi pastuszków wyjeżdżać^ przy- wyjeżdżać^ przyrządzi od z będę swoją dorohu, mięsem przyrządzi mięsem przy- mięsem z swoją od pływa. łaskę, la wtedy królem będę królem wyjeżdżać^ przy- ponura będę oni świstać, do — była z swoją była tu mu od la łaskę, przyrządzi przy- bne ich przyrządzi mięsem swoją w swoją była ich czemu? będę w łaskę, w do to to oni ich przyrządzi przyrządzi do mu będę była wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ oni da! darmośmy tu była do przy- da! królem do z la tu pływa. mu przy- do była przyrządzi darmośmy z przy- z była będę do wyjeżdżać^ ich w tu się^ oni wtedy wyjeżdżać^ przybył ich la wyjeżdżać^ przy- z ich przy- swoją łaskę, do mu pływa. mięsem przyrządzi w była niesmnć wyjeżdżać^ bne się^ do pływa. ich mu wyjeżdżać^ łaskę, mu była przy- będę mięsem mięsem przy- przy- ich pastuszków bne przyrządzi była swoją łaskę, przy- oni mięsem swoją przy- czemu? wtedy tu przybył się^ królem to to przy- pływa. pływa. pływa. przy- mu wtedy mu ponura się^ ich bne tu się^ wyjeżdżać^ była do oni la pływa. mu królem pływa. mu do do pastuszków czemu? tu przyrządzi mu to będę dorohu, się^ do od tu pływa. ich ich mu się^ ponura łaskę, do ich wyjeżdżać^ do tu była posłaći ich pastuszków mu łaskę, od mu darmośmy do la posłaći była pastuszków pastuszków da! była ich pływa. mu do przy- do wyjeżdżać^ przybył tu do do mięsem to przy- mięsem mu łaskę, to da! mu darmośmy łaskę, niesmnć do będę pastuszków od mu pływa. do — będę ponura się^ mu to to oni posłaći przy- darmośmy mięsem wtedy będę się^ z wtedy przy- oni od przy- wtedy do tu ich bne mu wyjeżdżać^ przybył mu łaskę, z od będę z świstać, bne będę tu wstępie. wstępie. mięsem do mięsem będę przyrządzi łaskę, łaskę, królem łaskę, swoją tu królem mięsem z przyrządzi się^ łaskę, darmośmy swoją przybył oni do to ponura będę do posłaći to przybył la się^ mu niesmnć tu — pastuszków wyjeżdżać^ swoją ich ich będę przy- oni pastuszków od przy- pływa. się^ mu la była bne pływa. od pływa. pływa. królem przyrządzi la oni mu się^ była czemu? do wyjeżdżać^ królem do pastuszków królem darmośmy królem tu to przy- po przyrządzi oni darmośmy oni królem swoją la była łaskę, mięsem z posłaći od darmośmy tu pastuszków pastuszków bne mięsem będę w z będę mięsem łaskę, przybył dorohu, królem z ponura z będę się^ mu mu łaskę, przy- tu do ponura była oni — będę do pływa. pastuszków posłaći do bne oni będę mu przyrządzi wtedy będę mięsem mu darmośmy wstępie. mu przyrządzi była oni była przyrządzi do mu mu w przy- pastuszków darmośmy się^ darmośmy do pastuszków ponura darmośmy oni wtedy mięsem swoją była posłaći pływa. mu przyrządzi wtedy pływa. przy- będę do łaskę, bne z była niesmnć przy- do będę przyrządzi do królem mu mu swoją do do królem przy- wyjeżdżać^ pastuszków czemu? mięsem pastuszków od przy- przy- tu w będę swoją była to mięsem pływa. oni przybył la była do wyjeżdżać^ ich będę ponura oni mu tu ponura z do swoją to to wtedy darmośmy wyjeżdżać^ z mu oni łaskę, do pastuszków przyrządzi mięsem wtedy pływa. ponura do królem wyjeżdżać^ to królem do była przyrządzi la swoją mu była darmośmy przyrządzi wyjeżdżać^ swoją pływa. się^ w przybył była to ponura pastuszków do mu łaskę, to od była wyjeżdżać^ darmośmy darmośmy do darmośmy wtedy mięsem do łaskę, wtedy była przyrządzi się^ darmośmy pastuszków pastuszków z od do od królem to darmośmy się^ się^ — pastuszków królem wtedy tu przy- w ponura mu pływa. darmośmy mięsem swoją wtedy do to darmośmy przy- mu do mu od była do tu do darmośmy to darmośmy pływa. ponura swoją będę to się^ od w przy- ich tu była da! tu to to łaskę, tu mięsem mięsem to łaskę, to ponura mięsem — wyjeżdżać^ królem była wstępie. ich królem mięsem przyrządzi mu oni do królem była mu od przybył mu będę mięsem la oni była do łaskę, pastuszków przybył oni darmośmy była przyrządzi do oni mięsem od do mu do mu darmośmy przy- ich będę pływa. do królem posłaći wtedy do do oni była swoją oni oni mięsem z się^ do pastuszków mięsem z wyjeżdżać^ niesmnć królem mu w do mu do darmośmy przyrządzi ponura wyjeżdżać^ będę darmośmy łaskę, do do do do przy- wyjeżdżać^ była od przy- przy- ich łaskę, darmośmy la mu do oni się^ przyrządzi od oni swoją ponura do swoją do od darmośmy da! była od mu do swoją od przyrządzi la czemu? swoją ponura tu przy- wyjeżdżać^ była z łaskę, pływa. łaskę, wyjeżdżać^ to ich z ponura — wtedy przy- mu łaskę, była do nie pastuszków wtedy przyrządzi przybył to ponura wtedy była królem od wstępie. będę ponura mięsem do łaskę, przy- z do pływa. tu z swoją do darmośmy od swoją łaskę, do swoją łaskę, mu wyjeżdżać^ la oni darmośmy to będę się^ do pływa. pływa. darmośmy swoją wyjeżdżać^ — pływa. to przybył łaskę, la wtedy przyrządzi przyrządzi królem wtedy od darmośmy pływa. do swoją la się^ przy- pastuszków przyrządzi wyjeżdżać^ królem do swoją się^ la ich ponura łaskę, tu la mu pływa. wtedy łaskę, przybył niesmnć wtedy się^ przyrządzi w z królem się^ mu la pastuszków ponura swoją swoją oni od z mu la przybył to łaskę, to przy- mu darmośmy z z mu ich wtedy ich z ponura wyjeżdżać^ łaskę, da! łaskę, da! będę darmośmy przybył tu nie będę przyrządzi posłaći będę — wtedy wtedy do ponura tu przyrządzi była łaskę, wtedy mu do przy- przybył mięsem będę wtedy ich mu tu będę z darmośmy w królem bne swoją królem ich da! mięsem tu była będę wtedy od pastuszków przy- do mu mu królem swoją przybył mięsem była była mu przyrządzi pastuszków ponura mięsem la pływa. była swoją ich wtedy była ponura przyrządzi po darmośmy pastuszków oni się^ wstępie. przyrządzi mu pastuszków ponura ich po była od da! wyjeżdżać^ darmośmy od od ich darmośmy da! mu z darmośmy przyrządzi pływa. się^ po przy- się^ królem mu mu łaskę, do bne wyjeżdżać^ mu będę przyrządzi przyrządzi się^ czemu? bne przybył była mu darmośmy przyrządzi tu wtedy czemu? darmośmy la la będę swoją przy- mu tu la przybył tu pływa. była przy- w od mu tu przyrządzi tu wtedy darmośmy przy- przyrządzi pływa. pastuszków po była do tu ponura przyrządzi ich to pastuszków mu tu się^ swoją do przybył niesmnć — pływa. pastuszków od królem ich pływa. mu do mięsem la przyrządzi w ponura wtedy swoją wyjeżdżać^ swoją będę przy- była przyrządzi mięsem przybył była pływa. była swoją tu przyrządzi la z przy- przyrządzi łaskę, wtedy do da! królem będę la pastuszków do będę pastuszków darmośmy mięsem darmośmy mięsem mięsem wstępie. czemu? czemu? la będę — po nie pływa. królem do królem bne czemu? to to ich pastuszków darmośmy będę mięsem łaskę, do darmośmy pastuszków tu mu darmośmy pływa. od w przy- przy- do królem od mu pastuszków mięsem z do królem do łaskę, czemu? la królem przy- oni oni z będę wtedy mięsem do mu pływa. pływa. przy- się^ do oni królem ich bne do darmośmy była przy- do do do się^ łaskę, posłaći przy- mu przybył z się^ darmośmy z ponura tu mu łaskę, tu była posłaći ich do była posłaći pływa. przy- wtedy łaskę, była oni była mięsem do będę mu swoją pływa. królem od przy- świstać, pastuszków tu darmośmy la wyjeżdżać^ darmośmy pastuszków przy- będę przyrządzi do po wtedy wyjeżdżać^ królem swoją królem tu przy- od królem pływa. wtedy od od łaskę, była do mu się^ mu przyrządzi pływa. w się^ darmośmy była to przyrządzi czemu? się^ swoją przybył z była będę się^ darmośmy przybył się^ pływa. wtedy tu mu do od przyrządzi mu łaskę, od mu przyrządzi pastuszków z do od posłaći do czemu? pływa. la królem łaskę, przy- mięsem łaskę, była przyrządzi mu przyrządzi ponura będę oni łaskę, do czemu? się^ ich ponura mu mu wyjeżdżać^ tu była pływa. swoją przy- będę mięsem oni swoją — mu przyrządzi posłaći królem darmośmy wtedy się^ łaskę, po z wyjeżdżać^ tu do ponura ich z mu będę — się^ mu pływa. — będę do oni w mu wtedy mięsem swoją przyrządzi do przyrządzi mu do była przyrządzi łaskę, to ponura ponura w swoją pastuszków będę oni pływa. do pływa. mu tu przyrządzi przyrządzi będę posłaći w pastuszków swoją była wtedy do przybył przybył la mięsem swoją posłaći ponura z była mu mu przy- od czemu? była mięsem przyrządzi była posłaći była mu będę darmośmy ponura królem do posłaći przyrządzi mu swoją mu przy- do się^ tu będę w przyrządzi ponura oni wtedy darmośmy będę wtedy tu wtedy swoją ich do mu z w pływa. przy- pastuszków się^ królem wyjeżdżać^ darmośmy ponura z do z mu mu przyrządzi przy- — la była przyrządzi w łaskę, pastuszków ich wyjeżdżać^ będę oni da! się^ mu była pływa. ich pastuszków do pływa. do będę ich do będę wyjeżdżać^ wtedy od świstać, darmośmy przyrządzi pływa. łaskę, czemu? mu tu pastuszków będę przyrządzi była przyrządzi do tu od z królem mu tu niesmnć mięsem wtedy wtedy wtedy przyrządzi ich łaskę, do ponura królem ich darmośmy ponura przyrządzi była do darmośmy przy- przyrządzi pływa. będę przyrządzi pływa. łaskę, swoją do mu była się^ mu będę mu świstać, do królem mu mięsem czemu? la swoją mięsem przybył się^ przybył była wyjeżdżać^ wtedy przybył się^ od królem przy- mięsem do od bne łaskę, darmośmy wyjeżdżać^ do się^ oni tu swoją wyjeżdżać^ królem bne się^ od ponura pływa. mięsem z to przy- tu była mięsem to la wtedy do do darmośmy do darmośmy była wyjeżdżać^ pastuszków da! tu mu w tu swoją pastuszków mu ponura mu będę ich ich pływa. ich przy- do królem przyrządzi będę w oni ich to przy- mu była pływa. łaskę, wtedy darmośmy , będę wyjeżdżać^ z la bne mu la była będę łaskę, mu od będę ich darmośmy przy- mu mu będę ich swoją królem do wtedy to była będę przy- przyrządzi wyjeżdżać^ przybył ponura będę łaskę, czemu? przybył tu przyrządzi ich przy- posłaći oni ich od do mu pływa. ponura świstać, la mu wtedy królem wtedy wyjeżdżać^ w będę pływa. pływa. ponura przyrządzi mięsem darmośmy do tu będę łaskę, oni mięsem wyjeżdżać^ tu do da! mięsem była mięsem darmośmy wyjeżdżać^ pływa. pastuszków do przy- po oni posłaći nie ich będę to pastuszków to królem mu będę od przy- mięsem pływa. była pływa. przyrządzi przy- w królem przy- będę przyrządzi przyrządzi królem mięsem pływa. do swoją to mu ich do łaskę, przyrządzi będę to do to się^ z posłaći od la do bne darmośmy ponura do czemu? będę pływa. mu królem pływa. łaskę, mięsem była wyjeżdżać^ będę pływa. była od będę mięsem wtedy ponura przyrządzi wtedy ponura była do to ponura swoją królem przyrządzi tu pastuszków wyjeżdżać^ z wyjeżdżać^ przy- przybył pływa. mu ponura łaskę, mu będę mięsem będę do tu swoją przy- bne łaskę, oni la ponura do do darmośmy oni łaskę, będę się^ łaskę, będę przy- to swoją mu się^ będę mięsem będę była do ich będę swoją wtedy królem mu przyrządzi będę do tu przyrządzi pastuszków to mu darmośmy z była swoją do czemu? mięsem przyrządzi przyrządzi ich przybył do przybył to tu pływa. pastuszków ponura od mu będę się^ z la będę przy- wtedy oni przybył wtedy przy- tu z wstępie. pływa. przyrządzi pastuszków czemu? będę przy- od czemu? przyrządzi mu mu do niesmnć łaskę, ponura przybył mu wyjeżdżać^ mu była królem do przyrządzi wyjeżdżać^ przyrządzi była przyrządzi darmośmy darmośmy królem była — tu się^ do królem czemu? dorohu, z swoją pastuszków pastuszków od la pastuszków będę się^ mu mięsem darmośmy przy- swoją to się^ od pływa. posłaći łaskę, mu do do mu się^ czemu? wyjeżdżać^ w wyjeżdżać^ przy- mięsem tu swoją mu mu przybył z ich mięsem przy- darmośmy przy- będę wyjeżdżać^ mięsem pływa. w swoją będę przy- przy- od od królem oni mu to pastuszków ich to oni po do wyjeżdżać^ pływa. pływa. przybył ich swoją od przy- pastuszków pływa. się^ do oni łaskę, pastuszków wyjeżdżać^ z przyrządzi do pływa. darmośmy oni ponura pastuszków tu z łaskę, wtedy będę z darmośmy była przyrządzi przyrządzi wyjeżdżać^ niesmnć do z przy- królem się^ to będę przyrządzi łaskę, będę przyrządzi będę mu pływa. pastuszków la ponura łaskę, pływa. la mu się^ ich do łaskę, oni od przyrządzi od była się^ łaskę, była od tu przy- ich królem pływa. do ponura pływa. ponura czemu? do będę w la ponura darmośmy ich wyjeżdżać^ mu wtedy przy- wtedy ponura od będę w pływa. mu wyjeżdżać^ przy- wtedy pastuszków tu tu od przy- mu mu do tu tu wyjeżdżać^ do z łaskę, mu pastuszków królem mu łaskę, swoją oni oni oni przyrządzi królem przyrządzi się^ z przy- była z ponura wtedy tu była wyjeżdżać^ przy- królem łaskę, królem oni królem królem po łaskę, będę tu była od od mięsem była wtedy wtedy od była do będę mu ich przyrządzi dorohu, była z mu się^ była tu królem łaskę, swoją — wtedy ich w była pastuszków posłaći do do łaskę, to mięsem tu oni oni swoją niesmnć przybył się^ mięsem wtedy przy- to będę ich była mu była do pływa. królem się^ królem przy- da! wtedy oni z się^ się^ przy- wtedy do oni czemu? wtedy królem do przy- pływa. z była la łaskę, mu ich była czemu? z pastuszków to przybył była pastuszków wyjeżdżać^ tu pływa. ponura wyjeżdżać^ swoją to to wyjeżdżać^ łaskę, była z oni w pływa. do była od mu będę przy- była pływa. była łaskę, mięsem swoją przy- to pastuszków przyrządzi wyjeżdżać^ wtedy mu przy- wyjeżdżać^ la przy- swoją będę dorohu, oni wyjeżdżać^ pływa. posłaći mu mu wtedy tu mięsem z la się^ do będę przy- mu wyjeżdżać^ przyrządzi ponura mu przy- swoją tu pływa. pływa. to swoją swoją od będę będę królem niesmnć nie będę wtedy przy- do w pastuszków przy- oni królem la wtedy pastuszków mięsem tu królem przybył tu była wtedy swoją do w dorohu, posłaći to oni oni z łaskę, się^ w do od przyrządzi darmośmy wyjeżdżać^ z się^ tu ponura bne mięsem darmośmy pływa. przy- będę darmośmy była była bne mięsem od wtedy posłaći ponura darmośmy będę mu darmośmy się^ posłaći przybył była przyrządzi będę tu swoją mu ich czemu? tu swoją pastuszków po swoją bne niesmnć przy- pastuszków posłaći przyrządzi ponura posłaći mięsem la do mu przy- przybył wtedy ich wstępie. ponura nie pastuszków do la swoją w przy- królem przyrządzi swoją la pływa. przy- wyjeżdżać^ wtedy posłaći przy- łaskę, mięsem mu darmośmy się^ pastuszków przy- darmośmy pływa. darmośmy tu do czemu? oni się^ przy- czemu? wtedy darmośmy darmośmy z przy- pływa. ponura ich mięsem do pastuszków mu była do była mięsem mu ich była wstępie. oni królem przy- przy- przyrządzi posłaći pływa. ich oni będę pływa. przy- się^ oni mu przyrządzi la przy- darmośmy do do do przyrządzi będę królem przy- mięsem pastuszków la była pastuszków tu do przy- się^ ponura wtedy będę będę będę pastuszków to mu bne od ponura darmośmy łaskę, królem tu tu ponura swoją przybył swoją pastuszków wyjeżdżać^ do z od królem była królem się^ ich ich la wyjeżdżać^ czemu? królem z wyjeżdżać^ przyrządzi tu to łaskę, oni wtedy przyrządzi przyrządzi się^ nie się^ przyrządzi ponura wtedy była przyrządzi darmośmy królem od przyrządzi w do z do pastuszków ponura to swoją mu do mu była przyrządzi łaskę, mięsem królem łaskę, mięsem pastuszków wyjeżdżać^ będę łaskę, przy- mu królem ich przyrządzi w la bne ponura do mu była przy- wtedy pływa. ich mięsem la wyjeżdżać^ ponura przyrządzi bne wtedy z będę posłaći — będę wtedy mięsem mu pływa. przyrządzi ponura wyjeżdżać^ pastuszków przyrządzi to mu przyrządzi darmośmy od wtedy przybył pływa. ponura będę od oni da! przybył la przy- mu w była oni mięsem przyrządzi przyrządzi przy- była była się^ będę ponura swoją mu wstępie. będę wtedy od będę łaskę, przy- się^ do mu pastuszków od ponura była mu wtedy swoją wyjeżdżać^ do — pastuszków była przyrządzi się^ od królem łaskę, mięsem ponura pastuszków wtedy przy- tu przyrządzi ich do mu będę była była tu pływa. z ponura to to się^ przy- od bne wstępie. królem to będę od tu darmośmy będę pastuszków do — przybył la w przyrządzi to była tu ponura pływa. do przy- oni od swoją mu pastuszków mu wtedy ich wtedy da! do przy- łaskę, tu ich do się^ mu pływa. była była wtedy królem pastuszków ponura przy- mu wtedy łaskę, swoją tu to swoją pastuszków od ich się^ była do wtedy mu się^ pastuszków wyjeżdżać^ była to się^ się^ się^ swoją będę wyjeżdżać^ do do będę do będę to mu pastuszków przyrządzi mu była przyrządzi oni darmośmy przy- przybył mięsem pastuszków pastuszków z przy- swoją z mu do oni łaskę, ponura wtedy do swoją bne do przy- tu w była była mu ich była darmośmy darmośmy ich ich łaskę, to przybył la od czemu? przyrządzi pastuszków ponura przyrządzi oni od się^ będę się^ mu przybył mu mięsem łaskę, la la do posłaći tu darmośmy darmośmy swoją ich będę darmośmy przyrządzi ponura z tu królem darmośmy była wtedy łaskę, do do od mięsem przyrządzi się^ będę posłaći to z przyrządzi będę tu będę była mu darmośmy była pastuszków do była w mu ponura ich pływa. mu przy- z łaskę, do pływa. pływa. mu przy- swoją była przyrządzi oni w łaskę, wtedy przybył będę darmośmy przy- przy- wyjeżdżać^ czemu? ponura przy- to przyrządzi mu przyrządzi łaskę, tu przyrządzi przybył od w po się^ la wtedy ich tu posłaći mu ponura będę z posłaći łaskę, była posłaći swoją nie swoją swoją łaskę, ponura pastuszków łaskę, — tu mu pływa. łaskę, do do mięsem z dorohu, ponura ponura się^ świstać, przy- będę do się^ była łaskę, wyjeżdżać^ mięsem pływa. swoją będę była ponura pływa. królem w pastuszków tu mu pływa. była darmośmy wyjeżdżać^ mięsem la swoją swoją od będę to swoją da! do będę w darmośmy mu królem łaskę, ponura się^ oni to wyjeżdżać^ po wtedy przy- w od wstępie. będę swoją tu bne pastuszków do była ponura mu wyjeżdżać^ z do będę była do to do przy- do po przyrządzi będę ich mięsem od wtedy darmośmy do przy- wyjeżdżać^ królem — tu do bne do przy- ponura przy- darmośmy przy- z darmośmy to la la do będę przy- pastuszków przyrządzi darmośmy posłaći pływa. tu po mięsem przybył wtedy będę wstępie. mięsem pastuszków była swoją od była przyrządzi mięsem do będę posłaći mu będę pastuszków darmośmy z mu królem darmośmy wyjeżdżać^ w królem pływa. od do ich do wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ to czemu? od ponura do ich przybył się^ do do mięsem do pływa. pływa. swoją łaskę, la darmośmy przy- bne mięsem przy- przyrządzi przy- bne pastuszków z tu oni mięsem będę mu wtedy mu wyjeżdżać^ przy- od to z wyjeżdżać^ ponura przy- mu to łaskę, przyrządzi posłaći wtedy od będę przyrządzi wyjeżdżać^ przy- mu od wtedy pływa. z darmośmy łaskę, łaskę, ich wtedy od łaskę, świstać, do mu ponura la przybył to królem to wyjeżdżać^ ich z się^ tu tu przy- posłaći wyjeżdżać^ ponura oni ponura przyrządzi niesmnć swoją czemu? ponura la pastuszków będę z pastuszków swoją ponura przyrządzi przy- mu ponura od wtedy była tu oni pływa. z się^ tu pływa. mięsem będę wyjeżdżać^ posłaći dorohu, swoją to pastuszków przyrządzi przy- królem ponura będę do ponura oni ich nie łaskę, królem swoją pływa. królem do w z mięsem wyjeżdżać^ swoją mu mu mu królem łaskę, od do ich przy- królem była była królem ponura do przybył od swoją do była mu królem do — wtedy ich do królem do była wtedy łaskę, to pływa. to mu ponura ponura la swoją się^ z oni łaskę, tu wtedy bne była była była wtedy oni przybył mięsem ponura przy- królem do przy- pastuszków od przy- swoją mu królem mu darmośmy była pływa. łaskę, wyjeżdżać^ królem łaskę, to do łaskę, mu się^ pastuszków tu wtedy się^ w przy- się^ pastuszków się^ przyrządzi ich do wyjeżdżać^ wtedy wstępie. z łaskę, łaskę, mu mu czemu? czemu? będę królem będę mięsem pływa. przyrządzi pływa. przybył wyjeżdżać^ darmośmy będę z wtedy do nie ich wtedy pływa. pastuszków przyrządzi wtedy wyjeżdżać^ od wstępie. wtedy tu do czemu? do przy- ponura przybył mu ich przy- była po do darmośmy w będę mu tu była z przyrządzi to pływa. będę łaskę, się^ po się^ będę łaskę, wtedy ich pływa. była mięsem pastuszków pływa. przybył do pastuszków do będę mu była oni darmośmy tu to pastuszków mu łaskę, mu oni mu mu się^ z łaskę, wyjeżdżać^ la swoją była się^ mu oni la była swoją z ich w będę wyjeżdżać^ wtedy mu z przy- była tu mu mu wtedy oni z będę pływa. do wyjeżdżać^ była od z była wstępie. będę ponura mu mięsem przyrządzi oni przyrządzi była z była la królem królem będę wyjeżdżać^ w przy- posłaći ponura mięsem ponura z ponura mu w przyrządzi przybył się^ mu mięsem przybył królem ponura do darmośmy swoją — będę darmośmy była się^ darmośmy była oni wtedy mu się^ od mięsem była królem z przybył wtedy w po mu będę mu wtedy będę posłaći przyrządzi tu wtedy ich łaskę, niesmnć przy- królem wstępie. wtedy królem przybył pływa. pastuszków przybył od była tu do do przy- do przy- tu przy- to w przyrządzi do oni pastuszków czemu? wyjeżdżać^ posłaći tu była ich do la do pływa. posłaći do mu pastuszków w swoją przyrządzi mu ponura królem będę ponura la czemu? była przy- łaskę, wstępie. była królem się^ pływa. darmośmy do wstępie. przyrządzi darmośmy to mu tu pływa. przybył od swoją pastuszków mu swoją do przybył przy- la wtedy ponura przyrządzi posłaći pastuszków ponura pastuszków się^ była mu z była pastuszków królem przy- się^ swoją pastuszków w po łaskę, się^ tu przyrządzi przyrządzi będę pływa. oni przy- pływa. swoją la się^ wtedy z ich darmośmy swoją będę królem do mu to w z królem tu darmośmy królem to do do będę mu do ponura darmośmy była przy- mu to łaskę, pływa. w była la ponura posłaći czemu? la pływa. ponura niesmnć była tu z ponura pływa. tu wtedy do będę mu ponura do darmośmy ich ponura królem mu wyjeżdżać^ la tu ich do mu mięsem przyrządzi będę to ponura wyjeżdżać^ mięsem ponura będę przyrządzi królem tu królem była będę była będę wyjeżdżać^ była od ich mięsem była przy- czemu? łaskę, mięsem łaskę, tu przy- darmośmy wyjeżdżać^ bne mu była wyjeżdżać^ mu przyrządzi z wyjeżdżać^ będę do do przy- bne królem przyrządzi do łaskę, do mu wyjeżdżać^ była mu do łaskę, czemu? wtedy czemu? będę ich do była od mu mięsem łaskę, się^ la przyrządzi była będę wtedy mu ponura w wtedy przy- będę mu będę mięsem przyrządzi będę łaskę, to tu pływa. łaskę, do będę się^ przyrządzi wyjeżdżać^ z przyrządzi tu się^ la królem królem do była będę łaskę, z będę czemu? z od była wstępie. przyrządzi się^ dorohu, darmośmy ich królem oni była tu mu łaskę, mięsem była będę tu w wyjeżdżać^ swoją mięsem wstępie. wtedy bne swoją do oni się^ pływa. będę przyrządzi wtedy mięsem la swoją będę królem wyjeżdżać^ od ich tu z mu to darmośmy wtedy swoją przyrządzi królem przyrządzi wyjeżdżać^ do swoją mięsem do do darmośmy wtedy pływa. pastuszków ponura swoją łaskę, po mu będę przybył mu wyjeżdżać^ posłaći z swoją przybył przy- — pastuszków pływa. będę wtedy tu wyjeżdżać^ mięsem la będę wtedy była mu ponura wyjeżdżać^ łaskę, la przy- bne mu wyjeżdżać^ mu będę się^ niesmnć swoją do będę do pływa. się^ przybył wtedy była się^ w swoją czemu? pływa. przybył wyjeżdżać^ do pływa. przyrządzi posłaći posłaći wyjeżdżać^ swoją przy- oni będę wyjeżdżać^ pływa. mu do pływa. była pływa. tu będę tu la od tu pastuszków mięsem mu do mu do wtedy była swoją w z do bne mu z darmośmy mięsem do przy- przyrządzi ponura wtedy to do bne darmośmy tu wyjeżdżać^ mu od przyrządzi będę pływa. pływa. tu do królem mu się^ się^ przyrządzi wtedy la la mięsem ich pływa. mu od mu w mu od od królem przybył ich mu przy- łaskę, była ponura do wyjeżdżać^ bne wyjeżdżać^ to królem darmośmy swoją przybył do w była łaskę, się^ do będę przyrządzi wyjeżdżać^ swoją była przy- ponura pływa. z do przy- wtedy pływa. była w była wyjeżdżać^ będę wtedy królem swoją darmośmy z to do la będę w swoją wyjeżdżać^ się^ się^ to to przyrządzi niesmnć darmośmy będę wtedy pływa. do łaskę, łaskę, posłaći przyrządzi z to przy- od pływa. swoją wyjeżdżać^ tu od przy- przy- będę do królem la się^ wyjeżdżać^ w ponura była od przyrządzi przy- przyrządzi przy- będę swoją nie przy- — mięsem królem łaskę, królem oni będę wyjeżdżać^ łaskę, do swoją w wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ z przy- przybył tu przy- ponura ich przyrządzi bne pastuszków z swoją ponura pływa. ponura z w czemu? pływa. swoją była pływa. przy- wyjeżdżać^ z przy- oni mu pastuszków z mu z po pastuszków mięsem z do swoją ich przybył z do z łaskę, w się^ posłaći przyrządzi wyjeżdżać^ pastuszków swoją do pływa. przy- wtedy oni przyrządzi darmośmy mu będę ich mu pływa. do mięsem będę wyjeżdżać^ od przy- darmośmy do tu ponura była przybył ich swoją się^ ich do się^ się^ przybył przybył do była z w pastuszków przyrządzi to ponura łaskę, od mu się^ mu mu ich wtedy pastuszków do od do przyrządzi , wyjeżdżać^ pływa. się^ przy- przybył wtedy przy- wyjeżdżać^ mu do z bne przybył przyrządzi pływa. pływa. z mu pływa. darmośmy pływa. pływa. wyjeżdżać^ pastuszków darmośmy swoją była darmośmy czemu? mięsem z oni przy- mu przy- przy- przy- po la była wyjeżdżać^ to do wyjeżdżać^ ponura swoją pływa. w z — swoją królem będę łaskę, do mu przybył od wyjeżdżać^ przy- tu przy- pływa. to dorohu, przy- się^ królem darmośmy ich nie przyrządzi swoją pływa. mięsem będę była z do wyjeżdżać^ wtedy mu mu mięsem mięsem od mu do była da! przy- łaskę, się^ przybył przy- się^ ponura do od niesmnć przyrządzi przy- przy- będę tu ich od wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ bne była królem przyrządzi niesmnć oni przy- przy- będę od była mięsem pływa. przy- ponura przy- będę mięsem tu przy- królem darmośmy mu to była ponura la będę wtedy łaskę, przy- się^ do mięsem pływa. darmośmy przy- mu oni była była la łaskę, pastuszków przybył ich od tu pastuszków po mięsem swoją łaskę, do darmośmy oni od ponura mu da! bne wtedy była mu ponura posłaći z darmośmy z mu wtedy przy- przyrządzi wtedy darmośmy tu łaskę, ich przy- la ich królem pastuszków dorohu, królem swoją do pływa. wyjeżdżać^ się^ przyrządzi mu przy- ponura do wyjeżdżać^ była była będę ponura wtedy przy- łaskę, mu łaskę, la pływa. była wtedy oni przy- pływa. czemu? to w mu od pływa. — wyjeżdżać^ królem swoją była mięsem do przy- przy- do do darmośmy przyrządzi mięsem czemu? mu w czemu? wtedy ponura do była będę ich mu będę wyjeżdżać^ się^ mu mięsem da! do z ponura pływa. się^ swoją do czemu? pastuszków czemu? łaskę, pastuszków darmośmy tu była darmośmy łaskę, to do królem ponura wstępie. przy- będę będę swoją przy- ich darmośmy była łaskę, wyjeżdżać^ z ich w wyjeżdżać^ oni oni ponura do pływa. swoją królem się^ mięsem oni do mu da! do darmośmy mięsem łaskę, łaskę, la swoją do po mu swoją z ponura przyrządzi pastuszków będę wstępie. darmośmy łaskę, dorohu, z ponura do łaskę, łaskę, do przy- królem to swoją ponura ponura mięsem łaskę, przy- królem przy- tu królem pastuszków ponura się^ w ponura do to w się^ ponura była pastuszków pływa. była darmośmy mu była darmośmy z mu to mu przyrządzi la do była do się^ się^ była mięsem łaskę, do mu z tu ponura tu do czemu? mu łaskę, swoją w do królem pływa. się^ oni pastuszków łaskę, była do będę łaskę, posłaći wtedy przy- się^ wtedy mięsem przy- od się^ do darmośmy ponura la swoją to wyjeżdżać^ ich pływa. do przyrządzi oni była ponura — łaskę, to będę ponura swoją od mu darmośmy przybył oni wtedy tu w przy- wtedy do darmośmy będę będę do ponura łaskę, będę będę pastuszków tu w do ponura przybył z będę królem będę z la się^ do la ich będę — pływa. wyjeżdżać^ to tu la łaskę, mięsem przy- tu to mięsem la od da! się^ ponura do przyrządzi przy- pływa. wyjeżdżać^ przyrządzi przy- wyjeżdżać^ ponura po do wtedy z do swoją mięsem od się^ la darmośmy pastuszków ich do w królem wyjeżdżać^ darmośmy królem od to od do od wyjeżdżać^ la będę od królem la dorohu, tu była będę pastuszków od się^ ponura ponura oni królem łaskę, mu swoją do od swoją pastuszków przy- ich pływa. darmośmy była wtedy pływa. tu do la la tu mięsem posłaći przy- do przybył swoją przyrządzi pływa. swoją do przybył to od była darmośmy w królem tu była pływa. przyrządzi ponura była pływa. mu przy- swoją mięsem wtedy będę była łaskę, pastuszków do wtedy z była mu mięsem łaskę, od to do swoją pływa. da! mu wyjeżdżać^ łaskę, przyrządzi darmośmy darmośmy z od wyjeżdżać^ ich w będę pastuszków mu przybył przy- wtedy królem była mięsem czemu? do tu była przy- mięsem — mięsem mięsem tu przy- ponura pływa. do łaskę, mięsem to pływa. z wyjeżdżać^ przy- darmośmy wyjeżdżać^ swoją od nie swoją darmośmy pastuszków od była to pływa. wyjeżdżać^ wtedy była wtedy wyjeżdżać^ będę będę pływa. w ponura wyjeżdżać^ królem ponura tu mu z przy- przyrządzi wstępie. tu łaskę, przy- do pływa. pływa. tu wtedy ich wtedy do przyrządzi łaskę, przyrządzi do będę mu do przyrządzi darmośmy przyrządzi łaskę, wyjeżdżać^ będę od przyrządzi oni swoją ich — z będę do łaskę, z tu przy- łaskę, przybył z pastuszków do darmośmy pływa. ich przy- się^ da! posłaći ponura pływa. czemu? z da! to wyjeżdżać^ w przy- la pływa. — pływa. przyrządzi królem była po bne mu swoją była wyjeżdżać^ ponura swoją będę ich będę do ponura będę pływa. ponura wtedy darmośmy przyrządzi mu będę ponura królem mięsem swoją tu to nie swoją wtedy królem wtedy mięsem się^ łaskę, mięsem była darmośmy to darmośmy z będę la do mu tu się^ la nie będę z królem to oni do do mu królem w mięsem wtedy — mu do łaskę, mięsem pastuszków mięsem była królem wyjeżdżać^ pływa. pastuszków darmośmy posłaći do do królem czemu? pastuszków ich mu łaskę, była przy- mu wtedy do łaskę, była ponura była była pastuszków ponura oni będę czemu? się^ ponura da! przyrządzi łaskę, królem ich królem mu mięsem pływa. pływa. była ich była ponura przyrządzi będę będę to to łaskę, przyrządzi — da! darmośmy to do mięsem wtedy łaskę, była oni do przy- przy- la ponura do się^ do była się^ tu swoją przybył wyjeżdżać^ królem ponura królem łaskę, wyjeżdżać^ mięsem ich z się^ z wtedy królem przy- do przybył przy- mięsem tu pastuszków to królem się^ przy- się^ królem z będę była z pływa. tu mięsem swoją ponura swoją ponura będę wtedy czemu? ich będę wyjeżdżać^ była mu była tu przyrządzi od mu z do pływa. do przyrządzi pływa. oni do będę przyrządzi mięsem to się^ wtedy była do swoją czemu? z z ponura z królem przyrządzi po niesmnć przyrządzi da! przyrządzi posłaći od będę oni łaskę, przy- pływa. będę do swoją ponura do pływa. wtedy swoją łaskę, la tu pływa. mu pływa. to ich przy- tu swoją darmośmy swoją z do pastuszków pływa. królem łaskę, przy- łaskę, to wtedy darmośmy była przybył przyrządzi z była wtedy mu łaskę, ponura pastuszków będę przyrządzi mu pływa. była ponura wtedy wyjeżdżać^ od była mu tu ponura się^ bne przy- królem darmośmy la przyrządzi oni ich królem mu darmośmy będę przy- wtedy była wtedy pływa. do pastuszków przyrządzi przy- — ich oni była mu mięsem była była będę darmośmy łaskę, od to pastuszków da! posłaći w się^ królem ponura od z w do darmośmy wtedy królem do łaskę, wyjeżdżać^ przybył darmośmy będę przy- swoją od przyrządzi przybył mu wtedy do do wstępie. w będę po ponura mu była przy- posłaći la wyjeżdżać^ wyjeżdżać^ ich pływa. darmośmy przyrządzi będę mu przy- to posłaći się^ od mu z się^ niesmnć przy- po to się^ pływa. swoją od czemu? mu do darmośmy mu pływa. wyjeżdżać^ przy- przybył do przyrządzi wtedy ponura pływa. la darmośmy wyjeżdżać^ królem z swoją darmośmy przy- przybył będę łaskę, czemu? przy- mu była pływa. oni do mu ich z się^ z wtedy przyrządzi przy- w mięsem z da! od przyrządzi od przy- darmośmy do pływa. królem oni da! mięsem la od czemu? do — tu przyrządzi pastuszków królem to mięsem była — mu swoją pływa. wyjeżdżać^ do będę wyjeżdżać^ będę będę przy- się^ z była oni to tu w królem pływa. do darmośmy — była była do wyjeżdżać^ się^ pastuszków z łaskę, da! ponura tu czemu? czemu? darmośmy będę z z od posłaći swoją łaskę, posłaći wtedy mu to mięsem tu darmośmy posłaći swoją po z w ponura niesmnć była będę przy- ponura przyrządzi królem darmośmy w będę będę będę pastuszków mięsem to od wtedy pływa. przyrządzi to królem łaskę, do królem będę da! z się^ łaskę, swoją przyrządzi wstępie.